عنوان :
بررسي علل اجتماعي - فرهنگي موثر بر بازگشت به اعتياد در مورد معتادان بهبود يافته در زندان برازجان
نويسنده اصلي :
نوشادي ، طيبه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر ,
رشته تحصيلي :
ع . اجتماعي
شماره ركورد :
142711
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
اماني فر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت