عنوان :
بررسي نقش سياست هاي پولي و مالي در جهت كنترل بيكاري و ايجاد اشتغال
نويسنده اصلي :
محمدي نوده، عادل
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
علوم اقتصادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ا رشد
تاريخ دفاع :
12/04/92
چكيده :
در اين مطالعه به بررسي اثر سياست هاي پولي و مالي﴿ سياست هاي مالي مشتمل بر تغيير و كنترل در مخارج و هزينه هاي دولت، تغييردر سطح خالص صادرات و واردات و تراز تجاري است. سياست پولي در جهت تغيير در رشد حجم پول و نرخ بهره و با شرايط اعطاي تسهيلات مالي از طريق بانك مركزي انجام مي گيرد﴾ بر بيكاري و ميزان تاثير متغييرهاي اين سياست ها در طي دوره زماني﴿1360-1390﴾ پرداخته شد. در اين تحقيق با توجه به اهميت تاثير سياست هاي پولي و مالي بر بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله نرخ بيكاري و اشتغال و با توجه به اهميت نيروي انساني در جهت رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي سعي كرديم به بررسي سه فرضيه 1- افزايش حجم نقدينگي باعث كاهش توليد ناخالص ملي و افزايش بيكاري مي گردد. 2- هزينه هاي دولت اثر منفي بر نرخ بيكاري دارد.3- افزايش ماليات ها اثر مثبت بر نرخ بيكاري دارد، بپردازيم. به اين صورت كه ابتدا با توجه به فرضيه هاي تحقيق به آزمون اين فرضيه ها با استفاده از روش هاي ساده ols پرداختيم. نتايج حاصل از تخمين مدل هاي همزمان ، حاكي از تاثير افزايش حجم نقدينگي در جهت مستقيم بر بيكاري در فرضيه اول مي باشد. همچنين در آزمون فرضيه دوم با استفاده از روش ذكر شده نتايج حاصله نشان دهنده رابطه معكوس بين هزينه هاي دولت و نرخ بيكاري مي باشد. اما با توجه به نتايج تخمين در آزمون فرضيه سوم با استفاده از روش ols ، رابطه مستقيم افزايش ماليات ها با بيكاري رد مي شود و ما به رابطه معكوس بين انها پي مي بريم.
شماره ركورد :
14272
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
ياوري، غلامرضا
استاد راهنما :
صفوي، راشد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت