عنوان :
بررسي تاثير روشهاي مطالعه بر تمركز وعملكرد تحصيلي دانش آموزان (دختر وپسر)شهر سعد آباد
نويسنده اصلي :
زهرا مزارعي
محل تحصيل :
پيام نور ,
رشته تحصيلي :
روانشناسي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
شماره ركورد :
142722
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
پولادي ريشهري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت