عنوان :
مشخصه يابي انرژي و نمايه ي فضايي باريكه الكتروني و تابش ايكس ترمزي ناشي از برهمكنش الكترونها با محيط در شتابدهنده الكترون با استفاده از ادوات اپتيكي
نويسنده اصلي :
محسن عسكربيوكي
مقطع تحصيلي :
دكتري
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142743
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
شريفيان، مهدي , شيرمردي، سيد پژمان
رشته تحصيلي :
فيزيك اتمي و مولكولي
استاد راهنما :
برهاني زرندي، محمود , خاكشورنيا، صمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت