عنوان :
ساختن توابع APN غيرهم ارز آفيني با توابع تواني
نويسنده اصلي :
مرضيه عرب سرخي ملك آبادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
􀍺 چ APN تابع 􀍷 براي ساخت ي 􀍬 پرداخته و در انتها روش AB و APN توابع 􀍬 و بررس 􀍬 در اين پايان نامه به معرف پردازيم. 􀍬 م 􀍬 هم ارزي توابع ساخته شده با توابع توان 􀍬 كنيم. همچنين به بررس 􀍬 م 􀍬 جديد معرف و 􀍬 برداري هستند كه به ترتيب بيشترين مقاومت را در برابر حملات تفاضل 􀍬 دو توابع بول AB و APN توابع و DES وريتم هاي رمزگذاري 􀍽 در ال 􀍬 توان از آنها به عنوان جعبه هاي جانشين 􀍬 دارند. به همين جهت م 􀍬 خط استفاده كرد. DES شبه معادله ي b 2 F2n و a 2 F2n گوييم هرگاه به ازاي هر APN را f : F2n 􀀀! F2n تابع f(x) + f(x + a) = b داشته باشد. F2n حداكتر دو جواب در داشته باشد. 􀍬 گوييم هرگاه بيشترين فاصله ي همينگ را از توابع آفين AB را f : F2n 􀀀! F2n تابع بنابراين . NL(f) ⩽ 2n􀀀1􀀀2n􀀀1 باشد. در اين صورت داريم 2 f تابع 􀍬 ميزان ناخط NL(f) فرضكنيم .NL(f) = 2n􀀀1 􀀀 2n􀀀1 داريم 2 AB براي توابع فرد و بخش پذير بر 3 كه n ⩾ براي 9 F ′(x) = ( x 1 2i+1 + trn3 (x + x22i ) ) دهيم كه تابع 􀍬 نشان م 􀍬 توان APN از توابع 􀍷 است و با هيچ ي F2n روي AB و APN شت 􀍽 جاي 􀍷 ي (i; n) = 1 و 1 ⩽ i ⩽ n شناخته شده هم ارز نيست. سازيم. 􀍬 را م x3 + tr(x3 + x9) 􀍬 مربع APN همچنين در ادامه تابع
شماره ركورد :
142747
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر زهره مستقيم
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
رياضي محض - جبر
استاد راهنما :
دكتر مهدي علائيان
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت