عنوان :
تعيين اندازه و مكان بهينه منابع توليد پراكنده در سيستم توزيع به منظور بهبود پارامترهاي كيفيت توان
نويسنده اصلي :
حميد حسن زاده فرد
مقطع تحصيلي :
دكتري تخصصي
چكيده :
هدف از اين رساله تعيين اندازه و مكان بهينه منابع توليدپراكنده در سيستم توزيع به منظور بهبود پارامترهاي كيفيت توان مي باشد. در اين راستا ابتدا تابع هدف پايه جهت بهينه سازي انواع مختلف منابع توليدپراكنده در سيستم توزيع با در نظر گرفتن قيود مختلف فني شامل محدوديت ولتاژ، بارگذاري خطوط و ... ارائه شده است. تابع هدف كاهش هزينه هاي سيستم شامل هزينه تلفات توان، هزينه انتشار گازهاي گلخانه اي و همچنين مجموع هزينه هاي مربوط به منابع توليدپراكنده مي باشد كه از الگوريتم هاي بهينه سازي اجتماع ذرات، ژنتيك و رقابت استعماري جهت حل مساله بهينه سازي استفاده شده است. در اين بخش راهبرد جديدي جهت تامين بارهاي سرمايشي و گرمايشي منازل مسكوني در كنار تامين بارهاي الكتريكي ارائه شده است. در ادامه با انتخاب الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات به عنوان الگوريتمي كارآمد و تكميل تابع هدف، مساله بهينه سازي در سيستم توزيع شامل بارهاي خطي و غيرخطي به منظور بهبود پارامترهاي كيفيت توان شامل اعوجاج هارمونيكي كل در نظر گرفته شده است. هدف از اين قسمت، ارائه مدلي جهت در نظر گرفتن رشد بار براي بارهاي خطي و غيرخطي موجود در سيستم و همچنين عدم قطعيت براي توان توليدي واحدهاي بادي، خورشيدي و همچنين بار مي باشد. سپس روشي جديد جهت بهبود افت ولتاژ در سيستم توزيع شامل بارهاي مسكوني، تجاري و صنعتي ارائه شده است. در اين راستا، مدل دقيق بارهاي ذكر شده استفاده شده و جريمه هاي مختلفي به دليل مختل شدن آن ها در اثر وقوع انواع مختلف خطا، در تابع هدف در نظر گرفته شده است. سپس جهت بهبود اعوجاج هارمونيكي كل، راهبرد جديدي براي شركت بارها در برنامه انعطاف پذير كردن بار ارائه شده است. با استفاده از راهبرد جديد، برنامه ريزي مناسب جهت شارژ خودروهاي الكتريكي موجود در پاركينگ ارائه شده است. در نهايت مساله بهينه سازي مورد نظر بصورت چندهدفه شامل پارامترهاي كيفيت توان، تلفات توان، انتشار گازهاي گلخانه اي و همچنين هزينه هاي مربوط به منابع توليدپراكنده ارائه شده و توسط الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات چندهدفه حل شده است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه الگوريتم پيشنهادي توسعه داده شده، روشي جامع و دقيق جهت بكارگيري بهينه منابع توليدپراكنده در سيستم هاي توزيع ارائه داده كه با تكميل مطالعات انجام شده در اين زمينه، ضعف روش هاي گذشته را مرتفع نموده و مي تواند به عنوان ابزاري كاربردي در اختيار بهره بردار شبكه توزيع قرار گيرد. الگوريتم توسعه داده شده جهت بهينه سازي منابع توليد پراكنده در سيستم توزيع، قابليت پياده سازي براي تمام شبكه ها را داشته و امكان اضافه كردن منابع مختلف توليدپراكنده به سيستم و همچنين پارامترهاي مختلف به تابع هدف نيز وجود دارد. الگوريتم پيشنهادي در حل مساله بهينه سازي منابع توليدپراكنده در سيستم توزيع با در نظر گرفتن قيود و مسايل فني، اقتصادي و زيست محيطي، كارآمد بوده و با در نظر گرفتن انواع مختلف بارهاي الكتريكي و همچنين سرمايشي، گرمايشي، بهترين و جامع ترين راه حل را در اختيار متصديان شبكه توزيع قرار مي دهد.
شماره ركورد :
142749
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
قدرت
استاد راهنما :
دكتر عليرضا جليليان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت