عنوان :
ارزيابي پتانسيل هيدروكربن زايي سازند سرچشمه (كرتاسه پيشين) در حوضه كپه داغ با استفاده از روشهاي ژئوشيميايي و پتروگرافي آلي
نويسنده اصلي :
موثق، پوريا
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
معدن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142761
گرايش رشته تحصيلي :
اكتشاف نفت
دانشكده :
مهندسي معدن
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
بيوك قرباني
استاد داور :
علي صيرفيان، حسن طباطبائي
استاد راهنما :
مرتضي طبائي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت