عنوان :
تحليل مقايسه اي تأثير الگوي رفتاري تأمين نيازهاي محله اي بر آلودگي هوا با تاكيد بر سبك زندگي (نمونه مورد مطالعه: سه محله شهري اصفهان)
نويسنده اصلي :
شيرزاد، سميرا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142768
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
داريوش مرادي
رشته تحصيلي :
شهرسازي گرايش برنامه ريزي شهري
استاد راهنما :
محمود محمدي، احمد شاهيوندي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت