عنوان :
شناخت تغييرات كتيبه‌هاي مسجد شيخ لطف الله بر اساس منابع تصويري
نويسنده اصلي :
اكرامي، محمدصادق
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142802
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
معماري گرايش مطالعات معماري ايران
استاد راهنما :
مهدي سعدوندي، حسين پورنادري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت