عنوان :
طراحي مجموعه مسكوني در بندرعباس با تاكيد بر بازخواني ارتباط ميان درون و بيرون
نويسنده اصلي :
شاقول، زهرا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142810
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
معماري گرايش معماري
استاد راهنما :
مينو شفايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت