عنوان :
بهينه سازي انتساب برخط كارها در سيستم هاي پردازشي چندهسته اي براي مديريت پوياي گرمايش
نويسنده اصلي :
فرناز نيك نيا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
افزايش دما در پردازنده هاي چندهسته اي سبب افزايش توان مصرفي و كاهش طول عمر مفيد پردازنده مي شود. براي كاهش دما در اين پردازنده ها، راهكارهايي ارائه شده اند. برخي از اين راهكارها، از وقوع بحران هاي حرارتي پيش گيري نكرده و تنها در صورت تجاوز دما از آستانه ي مجاز، فعال شده و سعي در رفع بحران دارند. دسته ي ديگري از راهكارهاي ارائه شده، با استفاده از رويكرد انتساب برخط كارها به هسته ها، توزيع دماي سطح تراشه را كنترل مي كنند. نكته ي قابل توجه اين است كه انتساب كارها به هسته ها با عدم قطعيت هايي در سيستم مواجه است. ازجمله ي اين عدم قطعيت ها مي توان به ورود تصادفي كارهايي با ماهيت تصادفي به سيستم و جفت شدن تصادفي آن ها با يكديگر اشاره كرد. بنابراين، حالت آينده ي سيستم، علاوه بر نحوه¬ي انتساب كارها به هسته ها به عوامل تصادفي موجود در سيستم نيز بستگي دارد. به همين دليل، استفاده از رويكردهاي نزديك بينانه براي انتساب كارها به هسته ها مناسب نيست. در اين پژوهش، راهكاري براي انتساب برخط كارها به هسته ها ارائه نموده ايم كه مسئله ي انتساب برخط كارها را با چارچوب فرآيند تصادفي نيمه ماركفي پيوسته-زمان مدل سازي كرده و به عوامل تصادفي و عدم قطعيت هاي موجود در آن توجه دارد. علت استفاده از رويكرد پيوسته-زمان نيز جلوگيري از كاهش كارايي سيستم مي باشد. با توجه به در دسترس نبودن احتمالات گذار و به دليل بالا بودن ابعاد مؤلفه هاي حالت سيستم، راهكار ارائه شده از الگوريتمي مبتني بر يادگيري تقويتي پيوسته استفاده كرده و از روش تقريب تابع جهت تقريب ارزش اعمال در حالات استفاده مي كند. نتايج حاصل از شبيه سازي نشان مي دهند كه راهكار ارائه شده به اندازه ي 6 درجه ي سانتي گراد ميانگين دماي بيشينه ي سيستم را كاهش داده و به ميزان 66 ميلي ثانيه زمان سرويس كارها را كاهش داده است.
شماره ركورد :
142818
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
كامپيوتر
استاد راهنما :
دكتر وصال حكمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت