عنوان :
اندازه گيري ولتامتري فنيل افرين هيدروكلرايد بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات آلومينا
نويسنده اصلي :
مينا ،امين
محل تحصيل :
پيام نورشيراز
رشته تحصيلي :
شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
28/06/1394
چكيده :
در اين پژوهش، با به كار بردن يك الكترود اصلاح شده ي جديد بر پايه ي خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات آلومينا كه با يك روش ساده و سريع تهيه گرديد، اندازه گيري فنيل افرين هيدروكلرايد شرح داده شده است. مورفولوژي سطح الكترود اصلاح شده خمير كربن با نانوآلومينا توسط تكنيك پويش ميكروسكوپي الكترون مورد بررسي قرار گرفت (SEM). اكسيداسيون الكتروكاتاليتيكي فنيل افرين هيدروكلرايد روي سطح الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوآلومينا و با به كارگيري تكنيك هاي ولتامتري چرخه اي (CV) و ولتامتري پالس تفاضلي (DPV) مورد مطالعه قرار گرفت. جريان هاي پيك اكسيداسيون كاتاليتيكي نشان دهنده ي وابستگي خطي به غلظت فنيل افرين هيدروكلرايد مي باشد. منحني هاي تجزيه اي خطي در محدوده ي 0/5-100/0 µM با ضريب همبستگي 0/9945 و حد تشخيص 0/03 ميكرو مولار، بدست آمدند. سنسور ساخته شده، حساسيت بالا، تكثيرپذيري عالي و گزينش پذيري خوبي را نشان داد و به شكل موفقي به منظور سنجش نمونه هاي حقيقي به كار برده شد.
شماره ركورد :
14282
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
كريمي ،محمد علي
استاد راهنما :
باعزت ،محمدرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت