عنوان :
كنترل سيستم هاي خطي تأخيردار زماني با لحاظ محدوديت هاي ورودي و حالت با استفاده از رويكرد گاورنر مرجع
نويسنده اصلي :
احمدزاده، حميدرضا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142837
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
مهندسي برق
استاد راهنما :
آقايي، شهرام
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت