عنوان :
استفاده از هوش مصنوعي در شبيه سازي عملكرد مچ پا
نويسنده اصلي :
هاديان حقيقي، كيميا
كليدواژه فارسي :
ه+59ص، تصوير، نمودار، 33+2 كتابنامه،
چكيده :
مدل ديناميكي سختي مچ پا، روابط ديناميكي بين موقعيت مچ و گشتاور وارده به آن را توصيف ميكند. يكي از مولفه هاي اصلي روابط ديناميكي مچ پا، مولفه ي ذاتي مي باشد. مولفه ي ذاتي به دليل وجود خصوصيات غيرفعال ويسكوالاستيك و جرم عضو، مفاصل و بافت هاي همبندي همراه با خصوصيات فعال فيبرهاي عضلاني مي باشد. در اين پايان نامه، روشي نوآورانه براي مدل كردن مولفه ي ذاتي سختي پا با استفاده از شبكه هاي عصبي بازگشتي ارائه شده است. مولفه ي ذاتي سختي پا را ميتوان به صورت تابعي غيرخطي و متغير با زمان و موقعيت مچ (زاويه مچ با ساق) در نظر گرفت. در مدل هاي كلاسيك ارائه شده، اين مولفه به صورت مدلهاي پاسخ ضربه غير پارامتري و يا پاسخ هاي پارامتيك و در برخي موارد با پارامترهاي متغير تعريف شده است. اما اين روش ها، قادر به مدلسازي تغييرات سختي ذاتي مچ پا به صورت برخط در زمان نيستند. در مدل ارائه شده در اين پايان نامه، به كمك شبكه هاي عصبي بازگشتي المان روشي براي مدلسازي مولفه¬ي ديناميك سختي مچ در هنگام راه رفتن معمولي به صورت برخط به كار¬گرفته شد. اين مدل كه هر دو ثانيه بروزرساني ميشود؛ قادر به تطبيق خود با سرعت گام هاي متفاوت و تغييرات متفاوت در پارامتر الاستيسته مچ در طول زمان مي¬باشد. از اين مدل ميتوان در ساخت كنترلرهاي تطبيقي در ارتزها و يا پروتزهاي زيست مقلد استفاده كرد.
شماره ركورد :
142840
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
آذرنوش، حامد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت