عنوان :
تصفيه فاضلاب حاوي آلاينده ي نفتي به وسيله ي فرآيند نانوفوتوكاتاليستي
نويسنده اصلي :
عزيزي، مرتضي
كليدواژه فارسي :
ح + 107 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 6 + 144 كتابنامه
چكيده :
امروزه توسعه صنعت و نياز بيشتر به منابع انرژي بالاخص منابع فسيلي و همچنين پيشرفت صنايع پتروشيمي و صنايع ديگر كه به منابع نفتي وابسته هستند، سبب شده است منابع زيست محيطي در خطر آلوده شدن به آلاينده هاي نفتي قرار بگيرند. طيف وسيعي از آلاينده هاي نفتي امروزه براي منابع زيست محيطي خطراتي را ايجاد كرده اند؛ در اين بين آلاينده هاي سخت تجزيه پذيري نيز وجود دارند كه خطرات جدي تري ايجاد نموده اند. اين دست از آلاينده ها به دليل ساختار شيميايي اي كه دارند قادرند بصورت طولاني مدت در محيط زيست باقي بمانند و مناطق وسيعي را آلوده نمايند و روش هاي تصفيه معمولي قادر به حذف آن ها نيستند. به منظور تصفيه اين آلاينده ها روش هاي تصفيه پيشرفته تري وجود Carbon دارند كه يكي از پركاربرد ترين آن ها روش فوتوكاتاليستي است. در اين تحقيق نانوكاتاليست با روشي متفاوت سنتز شد و نتايج چشم گيري در حذف فوتوكاتاليستي and Boron Co-doped TiO2 و پارانيتروفنل بر جاي گذاشت. به منظور بررسي ويژگي هاي نانوكاتاليست (MB) دو آلاينده ي متيلن بلو و رامان انجام شدند. همچنين به منظور BET ،FT-IR ،EDX ،FE-SEM ،XRD سنتز شده، آناليز هاي در دستور كار قرار گرفت و اين MB سنجش توان تصفيه فوتوكاتاليستي نانوكاتاليست مذكور، تجزيه را حذف نمايد. در MB ۹۵ درصد از غلظت اوليه / نانوكاتاليست قادر بود در مدت زمان ۸۰ دقيقه، ۶ غلظت اوليه ،pH انجام شد و تاثير پارامتر هاي (RSM) مرحله ي بعد طراحي آزمايشبه روش رويه سطح پارانيتروفنل، زمان تابش، شدت تابش و غلظت نانوكاتاليست بر راندمان حذف پارانيتروفنل مورد بررسي ۳، غلظت /۶ pH بيشترين راندمان حذف به ازاي ،RSM قرار گرفت. بر اساس آزمايش هاي پيشنهادي اوليه پارانيتروفنل ۲۰ ميلي گرم بر ليتر، زمان تابش ۵۰ دقيقه، شدت تابش ۶۰ وات و غلظت نانوكاتاليست ۹۹ درصد بود، بدست آمد. حذف فوتوكاتاليستي پارانيتروفنل در / ۰ گرم بر ليتر بدست آمد كه معادل با ۸ /۴ به محلول انجام شد. در انتها نيز مدل سازي راندمان حذف پارانيتروفنل H۲O حضور يك درصد حجمي ۲ بر اساس پنج پارامتر مذكور ارائه شد.
شماره ركورد :
142844
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عبادي، تقي , قادري، فرهاد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت