عنوان :
شناسايي پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از تست قطع بار روي محور مستقيم و متعامد
نويسنده اصلي :
ارسطو، عليرضا
كليدواژه فارسي :
ك 83+ ص.، تصوير، جدول، نمودار، 24+2 كتابنامه
چكيده :
با توجه به اهميت روزافزون پايش و مطالعه سيستم¬هاي قدرت، شبيه¬سازي اجزاي اين سيستم¬ها با پارامترهاي دقيق و نزديك به مقادير واقعي امري ضروري است. يكي از اجزاي مهم سيستم¬هاي قدرت ژنراتور سنكرون است كه پژوهش¬هاي زيادي براي تخمين پارامترهاي آن صورت گرفته است. روش¬هاي قديمي و متداول براي تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون مانند تست اتصال كوتاه، اغلب داراي اثرات مخربي براي ژنراتور است. به همين دليل در سال¬هاي اخير، تست¬هايي كه در شرايط كار عادي ژنراتور و به صورت بر خط صورت مي¬گيرند و آسيبي به ژنراتور نمي¬زنند بيشتر مورد توجه قرار گرفته¬اند. يكي از اين روش¬ها، روش تست قطع بار است كه در بيشتر استانداردها نيز پيشنهاد شده است اما تخمين پارامتر با اين روش در تست¬هاي عملي پاسخ¬هاي با دقت مناسبي نتيجه نمي¬دهد. در اين پژوهش يك روش جديد براي تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون با استفاده از داده¬هاي حاصل از تست قطع بار ارائه مي¬شود. مدل در نظر گرفته شده براي بخش الكتريكي ژنراتور، درجه پنج بر مبناي مدل پارك است. در اين پژوهش هدف اين است كه پديده¬هايي كه بر نتايج تخمين پارامتر، با استفاده از تست قطع بار به روش متداول و ارائه شده توسط استاندارد IEEE، تاثير سوء مي¬گذارند شناسايي شده و در روش پيشنهادي تاثير آنها در نظر گرفته ¬شود. تخمين پارامتر با استفاده از روش پيشنهادي اين پژوهش، براي هر دو نوع ژنراتور قطب صاف و برجسته بر مبناي داده¬هاي حاصل از تست¬هاي قطع بار محور مستقيم و متعامد است. در هر محور اثر اشباع مغناطيسي نيز در نظر گرفته مي¬شود و پارامترهاي مجهول با استفاده از برازش منحني به داده¬هاي انداز¬ه¬گيري شده به روش كمترين مربعات غيرخطي محاسبه خواهند شد.
شماره ركورد :
142846
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كراري، مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت