عنوان :
خود ترميمي در شبكه هاي توزيع هوشمند با روش كنترل متمركز
نويسنده اصلي :
سامان آرمند
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
طرح هاي كنترلي كه در شبكه هوشمند استفاده مي شوند، مي توانند به صورت متمركز يا غيرمتمركز باشند. يكي از طرح هاي كنترلي كه در شبكه هوشمند به كار گرفته مي شود، طرح خودترميمي است. خودترميمي شامل سه مرحله اصلي خطايابي، جداسازي و بازيابي است و به دو روش متمركز و غيرمتمركز قابل اجرا است. در مقالات پژوهشي معمولاً هر يك از اين مرحله ها به صورت جداگانه بررسي شده اند و براي حل مرحله بازيابي از روش هاي ابتكاري، فرا ابتكاري، سيستم هاي خبره و برنامه ريزي تحليلي استفاده شده است. در اين پايان نامه، به مرحله بازيابي به عنوان بخشي از طرح خودترميمي به روش كنترل متمركز پرداخته شده است. مدلسازي مسئله بازيابي با استفاده از برنامه ريزي تحليلي انجام شده است. در اين مدلسازي، با فرض اينكه بستر شبكه هوشمند فراهم است و كليدها قابليت كنترل از راه دور و شبكه قابليت بار زدايي دارد، هدف كاهش زمان بازيابي مي باشد. كاهش زمان بازيابي با حداقل سازي تعداد عمليات كليدزني، در حين اينكه تمام قيود فني شبكه رعايت شده باشد و حداقل خاموشي ممكن در شبكه وجود داشته باشد، امكان پذير است. مدلسازي مسئله بازيابي از دو گام تشكيل شده است. به اين ترتيب كه در گام اول، حالت كليدها (باز يابسته) و حالت ناحيه ها (روشن يا خاموش) با استفاده از مدل "برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته‌" ( MILP) و يك مدل جديد "برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح آميخته" ( MINLP) به دست مي آيد و در گام دوم از يك مدل "برنامه ريزي غيرخطي" ( NLP) جهت يافتن نقطه كار تمام متغيرهاي شبكه استفاده مي شود. نتايج حل اين مدل ها با استفاده از نرم افزار GAMS بر روي دو شبكه آزمون 44 گره و 69 گره نشان داده شده است.
شماره ركورد :
142868
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سيستم هاي قدرت
استاد راهنما :
دكتر شهرام جديد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت