عنوان :
محاسبه ي خواص ترموديناميكي واكنش سنتز استامينوفن
نويسنده اصلي :
جعفري زاده،حميد
محل تحصيل :
پيام نورشيراز
رشته تحصيلي :
شيمي فيزيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
10/11/1395
چكيده :
در اين پايان نامه واكنش تهيه ي استامينوفن را در دو محيط بدون آب و محيط آبي و خواص ترموديناميكي آن (ΔH و ΔS) مورد بررسي قرار مي گيرد. به اين ترتيب كه با استفاده از برنامه آووگادرو ساختار الكتروني مواد شركت كننده در واكنش رسم مي گردد و سپس با استفاده از برنامه ي گوسين و روش DFT و سري پايه 6-31+G(d) پايدارترين ساختار انتخاب مي شود. سپس با استفاده از اين روش و در دماهاي مختلف و در دو محيط بدون آب و محيط آبي آنتالپي و آنتروپي مواد شركت كننده به دست آورده مي شود. در اين برنامه آنتالپي بر حسب يكاي هارتري و آنتروپي بر حسب يكاي كالري بر مول بر درجه كلوين حاصل مي شود كه براي راحتي كار يكاها بر حسب كيلو كالري بر مول براي آنتالپي و كيلو كالري بر مول بر درجه كلوين براي آنتروپي بيان مي گردد. با استفاده از اين اطلاعات تغييرات آنتالپي، آنتروپي و انرژي آزاد گيبس واكنش ΔG محاسبه مي گردد كه از آن ثابت تعادل واكنش محاسبه مي گردد. با مقايسه ي ثابت تعادل در دو محيط مشاهده مي گردد كه ثابت تعادل در محيط آبي به مراتب بزرگ تر مي باشد كه مي توان نتيجه گرفت واكنش در محيط آبي بهتر صورت مي گيرد و هم چنين با افزايش دما ثابت تعادل در هر دو محيط كاهش مي يابد كه نتيجه مي شود انجام اين واكنش از نظر ترموديناميكي در دماهاي بالا به خوبي صورت نمي گيرد.
شماره ركورد :
14287
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
فخرايي،سارا
استاد راهنما :
رضوي زاده،احمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت