عنوان :
تعيين نيروي بازگشتي در اتصال اصطكاكي با استفاده از به روز رساني تصادفي مدل
نويسنده اصلي :
علي خطيب زاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پايان¬نامه به¬روزرساني تصادفي مدل براي تعيين نيروي بازگشتي در اتصال اصطكاكي موردبررسي قرارگرفته ¬است. اتصال اصطكاكي در نظر گرفته‌شده در اين پايان¬نامه، از نوع اتصال سطح¬به¬سطح استوانه¬اي مي¬باشد. با توجه به كاربرد گسترده اين‌گونه از اتصال¬ها در صنايع مختلف ازجمله صنعت هواپيمايي، پژوهش در اين حوزه اهميت ويژه¬اي دارد. در بيشتر موارد از المان¬هاي تماسي براي مدل‌سازي و تعيين نيروي بازگشتي اين¬ نوع اتصال استفاده‌شده است. اين نوع مدل¬سازي باوجود دقت بالا، به دليل زياد بودن تعداد پارامترها، بسيار زمان¬بر و پرهزينه هست. اخيراً از روش¬هايي تحت عنوان لايه‌نازك مياني براي مدل‌سازي اتصال و تعيين نيروي بازگشتي استفاده مي¬شود. اين روش¬ها باوجود دقت قابل‌قبول، تعداد پارامترهاي كمتري نسبت به روش¬هاي المان تماسي دارند، كه اين امر موجب كاهش زمان و هزينه محاسبات مي¬گردد. اساس كار اين تحقيق، استفاده از اين نوع روش‌ها براي مدل‌سازي است. مدل¬سازي سازه موردنظر با استفاده از نرم¬افزار Ansys Workbench انجام‌شده است. مدل¬سازي¬هاي صورت گرفته در بيشتر موارد تطابق لازم را با نتايج آزمايشگاهي ندارند، به همين دليل بايد با استفاده از نتايج به‌دست‌آمده از آزمايش به¬روزرساني شوند. از مهم‌ترين مسائلي كه در به¬روزرساني مدل وجود دارد، عدم قطعيت در نتايج آزمايش است، كه به دلايل متعددي مانند رواداري ساخت، خطا در داده¬هاي آزمايش و... ايجاد مي¬شود. اعمال عدم قطعيت موجود در داده¬هاي آزمايش با استفاده از به¬روزرساني تصادفي مدل انجام مي¬شود. در اين پايان¬نامه از روش آناليز حساسيت در به¬روزرساني تصادفي مدل كه اخيرا توسعه يافته است، استفاده‌شده است.
شماره ركورد :
142874
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي كاربردي - ديناميك، ارتعاشات و كنترل
استاد راهنما :
دكتر حميد احمديان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت