عنوان :
تخمين منحني هاي آسيب پذيري سازه ها با استفاده از تقريب سيستم يك درجه آزادي
نويسنده اصلي :
بيرانوند،آرمان
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
ديدگاه مهندسي زلزله بر اساس عملكرد اشاره به طراحي سازه-هايي دارد كه عملكرد آن‌ها مطابق با نيازهاي مورد انتظار باشد. اين ديدگاه رفتار لرزه‌اي سازه را در در حين اعمال جنبش¬هاي شديد زمين كه بر اثر زلزله مي¬باشد را پيش¬بيني مي¬كند. منحني آسيب‌پذيري (شكنندگي) به‌عنوان يكي از ابزارهاي اساسي براي ارزيابي لرزه‌اي سازه¬ها گسترش يافته است. منحني آسيب‌پذيري، نسبت بين شدت زمين‌لرزه و سطح خرابي لرزه‌اي محتمل و احتمال گذشتن از حالت حدي مورد نظر تحت زلزله را نشان مي‌دهد. روش تحليل استفاده شده براي تعيين منحني‌هاي آسيب‌پذيري در اين مقاله، تحليل ديناميكي افزايشي مي-باشد. به منظور دستيابي به هدف تعيين شده، به تحليل سازه فولادي با قاب خمشي و بهره گرفتن از رفتار ممان- چرخش مدل اصلاح شده ايبارا- كراوينكلر و با تقريب سيستم يك درجه آزادي معادل با سيستم چند درجه آزادي به تخمين منحني شكنندگي هر مدل پرداخته شده است. براي هر كدام از دسته منحني‌هاي مقادير ميانگين و انحراف استاندارد منحني شكنندگي در حالات مختلف حدي سازه¬ها مشخص شده است. تحليل ديناميكي افزايشي يك تحليل ديناميكي غيرخطي و تا حدود زيادي بادقت بالا مي¬باشد ولي مشكل اصلي اين تحليل زمانبر بودن و محاسبات نسبتاً پيچيده آن مي¬باشد كه در اين پژوهش با استفاده از سيستم يك درجه آزادي معادل با سازه¬ها اين زمان تحليل و محاسبت كمتر شده ولي دقت منحني‌هاي حاصل شده از تحليل ديناميكي سيستم¬هاي يك درجه آزادي نسبت به سيستم¬هاي اصلي كاهش يافته است. در انتهاي پايان¬نامه مشاهده مي¬گردد كه منحني شكنندگي سيستم يك درجه آزادي تخمين نسبتاً خوبي از سازه¬هاي اصلي را ارائه مي¬كند
شماره ركورد :
142899
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
مصطفي مشايخي
رشته تحصيلي :
عمران
استاد راهنما :
احسان خجسته فر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت