عنوان :
مدلسازي ديش شلجي خورشيدي و مقايسه با داده هاي تجربي
نويسنده اصلي :
بيگي ،علي
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پروژه سعي بر آن است كه از انرژي خورشيدي براي گرم كردن سيال عامل در چند وضعيت متفاوت استفاده شود. سيستم خورشيدي به كار رفته از نوع متمركز كنندهاي خورشيدي سهموي نقطه‌اي مي‌باشد كه نور خورشيد را در يك نقطه كه كانون نام دارد متمركز مي‌كند و سبب افزايش شار گرمايي در آن نقطه مي‌شود. اين سيستم پس از انحام آزمايشات تجربي بوسيله نرم‌افزار كامسول مدل شده و نتايج تجربي و شبيه‌سازي با هم مقايسه شده اندازه گيري¬ها در چند وضعيت مختلف به شرح ذيل انجام شده است. 1- سيكل بسته 2- سيكل باز 3- استفاده از دو جاذب متفاوت در نقطه كانوني كه همگي موارد بالا با دبي‌هاي مختلف سنجيده شده است. نتايج بدست آمده از شبيه¬سازي همخواني خوبي با داده¬هاي تجربي دارد و نشان مي¬دهد كه تغييرات دبي تاثير زيادي روي نتاج بدست آمده در سيكل بسته ندارد و همچنين عملكرد جاذب نوع دوم بهتر از جاذب نوع اول تشخيص داده شده است.
شماره ركورد :
142900
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
مصطفي زماني محي آبادي
رشته تحصيلي :
مكانيك
استاد راهنما :
محسن ميرزايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت