عنوان :
بررسي تطبيقي آراء تفسير نمونه ومن وحي اقرآن نسبت به حضور اجتماعي زن
نويسنده اصلي :
هاشمي ،فاطمه سادات
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
با اين كه آيات قرآن كريم، سهم بزرگي در احياي شخصيت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما برخي مفسران كه غالباً معاصر نيز هستند، محورهايي از آموزه¬ها و ديدگاههاي قرآني را در اين باب، مورد نقد قرار داده¬اند و يا نسبت به مفسران سنّتي، برداشت¬هاي متفاوتي از آيات مربوط به زنان ارائه داده¬اند، مبني براين¬كه شخصيت و هويت زن مورد توهين و تحقير قرار گرفته است. يكي از مهمترين اين محورها، ديدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصه هاي اجتماعي و سياسي است؛ آياتي مانند: قواميت مرد بر زن، ارث، شهادت، قضاوت زن و ....؛ از آنجا كه تاكنون بررسي¬هاي تطبيقي، كمتر به مقايسه¬ي نظرات مفسران در حوزه¬ي مسائل زنان وارد شده¬اند پژوهش حاضر با هدف تبيين ديدگاه¬هاي دو مفسر شيعي، علامه سيد فضل الله و آيت الله مكارم شيرازي، بعضي از آيات درخصوص حقوق و رويكرد اجتماعي زنان را در تفسير نمونه و تفسير من وحي القرآن، مورد بررسي و مطالعه تطبيقي قرار داده است. سوال اصلي دراين پژوهش اين است كه نگاه صاحبان تفسير نمونه و تفسير من وحي¬القرآن به حضور اجتماعي زن چگونه است و از تطبيق ديدگاه دو مفسّر چه نتايجي بدست مي¬آيد؟ دراين پژوهش ، به بررسي برخي آيات بحث-برانگيز در حوزه زنان، ازمنظراين دو مفسر پرداخته شده است. نخست ديدگاه هريك از دو مفسر مطرح و گزارش شده است. سپس تفاوت وهمانندي¬هاي آن بيان گرديده، آن‌گاه به نقد و ارزيابي ديدگاه‌هاي اين دو پرداخته مي شود. با تأمل در نوع نگرش اين دو مفسر، نويسنده بر اين باور است كه فضل الله نگاهي نوانديش و دغدغه¬مند نسبت به موضوعات مربوط به حوزه زنان دارد و با استدلال¬ها و طرح سوالات گوناگون، سعي در اصلاح برخي ديدگاه¬ها در حوزه حقوق زنان دارد. اگرچه مكارم شيرازي در تفسير نمونه، بر تساوي حقوق زن و مرد تأكيد داشته و ديدگاهي نزديك به فضل الله دارد، اما در بسياري از آيات مربوط به حقوق زنان، سريع¬تر از كنار آن گذر كرده و حساسيّت كمتري در توضيح و تبيين اين آيات ديده شده است. دراين پژوهش، ابتدا كليات و سپس در فصلي ديگر، ضمن ارائه¬ي شناخت¬نامه¬ي مختصر تفسير من وحي القرآن، نظرات تفسيري علامه فضل الله بيان گرديده است، در فصل سوم با همين رويكرد به تفسير نمونه پرداخته شده است بررسي و مقايسه¬ي ديدگاه تفسير نمونه و تفسير من وحي القرآن در رابطه با آيات با موضوع حقوق اجتماعي زنان، فصل چهارم را شكل داده است.
شماره ركورد :
142905
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
ميثم خبازيان
رشته تحصيلي :
علوم قرآن وحديث
استاد راهنما :
محمد نجفي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت