عنوان :
تاثير خواندن متون پازلي تكليف محور بر مهارت گفتاري زبان آموزان ايراني
نويسنده اصلي :
شريفي نژاد،مسعود
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اكثر روانشناسان كاربردي بر اين باور هستند كه مهارت گفتاري ضروري¬ترين راه ارتباط است و بايد نسبت به ساير مهارت¬هاي زبان از اولويت برخوردار باشد. هدف اين تحقيق بررسي اثرات متون پازلي يك طرفه و دو طرفه بر روي توانايي گفتاري زبان آموزان ايراني در سطح متوسط بود. علاوه بر اين بررسي تفاوت متون پازلي يك طرفه و دوطرفه روي مهارت گفتاري زبان¬آموزان ايراني نيز مورد بررسي قرار گرفت. طرح تحقيق شبه تجربي پيش آزمون، پس آزمون بود و شركت كنندگان شامل 65 زبان آموز از آكادمي زبان كن- دو در شهرستان رفسنجان انتخاب شدند. مهارت گفتاري شركت-كنندگان قبل و بعد از تدريس با تكاليف يك طرفه و دو طرفه اندازه¬گيري شد براي بررسي داده¬ها از Manwhitney و Ancova استفاده شد. بر اساس نتايج آناليز داده¬ها تكاليف يك طرفه و دو طرفه اثر مثبت و تأثيرگذاري روي مهارت گفتاري زبان آموزان ايراني در سطح متوسط داشتند. نتيجه حاصل شده بود كه هر كدام از انواع تمرين هاي تكميل جاي خالي در پيشرفت مهارت گفتاري زبان آموزان ايراني مؤثر هستند آگاهي استفاده از داده¬هاي اين تحقيق باعث افزايش سطح آگاهي معلم¬ها نسبت به اثر بخشي تكاليف يك طرفه و دو طرفه روي مهارت گفتاري زبان آموزان مي شود و در نتيجه مي-توانند براي زبان آموزان فرصت¬هاي يادگيري دقيق تر و مشخص¬تري را فراهم كنند.
شماره ركورد :
142916
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
غلامرضا روحاني
رشته تحصيلي :
زبان انگليسي -گرايش آموزش
استاد راهنما :
محمد حسن زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت