عنوان :
بررسي الگوي شخصيت در آثار داستاني افسانه شعبان نژاد
نويسنده اصلي :
رهي منوجان ،زهرا
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
افسانه شعبان نژاد، با نوشتن داستان براي گروه¬هاي سني مختلف به خصوص گروه سني الف، ب و ج نقش مهم و موثري در پرورش كودكان و نهادينه كردن ارزش¬هاي¬اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي ايفا كرده است. از ميان مباحث برجسته و قابل پژوهش در اين خصوص، توجه به ابعاد و جنبه¬هاي¬رشدي¬كودكان است. بيشترين مبحث مطرح شده در آثار داستاني رده¬¬هاي سني مذكور مربوط به رشد اجتماعي بود كه نويسنده در اين بخش با استفاده از شخصيت‌هاي حيواني به رفتارهاي نادرست فردي و اجتماعي اشاره نموده است. و كمترين مطالب طرح شده مربوط به رشد شناختي مي¬باشد، به دليل اينكه كودك در رده¬ي سني« الف، ب و ج » هنوز قدرت درك مفاهيم و مضامين عقلاني را ندارد. از عمده ترين مضامين به كار رفته توسط وي مسئوليت پذيري، قدر شناسي، سازش با افراد، مهر ورزي، آموزش اعتماد به نفس و. . . مي باشند. و برترين مباحث در مضامين اجتماعي مربوط به حالات و احساسات عاطفي كودكان بوده كه به منظور غلبه بر عواطف منفي و تاييد و ارج نهادن به حالات و عواطف مثبت و سازنده كودكان است.
شماره ركورد :
142926
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
حميد جعفري قريه علي
رشته تحصيلي :
زبان و ادب فارسي
استاد راهنما :
زهرا غريب حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت