عنوان :
برآورد ظرفيت نهايي فشاري ورق‌هاي فلزي داراي سوراخ دايره‌اي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
نويسنده اصلي :
حسين پور ،پريسا
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
كمانش به مفهوم نا¬پايداري و از بين رفتن عضو، تحت تغيير شكل¬هاي زياد به علت وجود نيرو¬ها و تنش¬هاي فشاري مي¬باشد. ورق‌ها اجزاي سازه¬اي هستند كه ضخامت آنها در مقايسه با دو بعد ديگر، كوچك است. اين اجزاي ساختماني قادر هستند كه بار ‌محوري بيش از بار بحراني را تحمل كنند و تا‌ زماني‌‌كه بار به بيش از مقدار بار بحراني نرسد، گسيختگي به وجود نخواهد آمد. بنابراين، بار بحراني يك صفحه بار‌گسيختگي آن نخواهد بود. در عوض بايد ظرفيت تحمل بار يك صفحه را با در‌ نظر ‌گرفتن رفتار بعد از كمانش آن بررسي كرد. در اين مطالعه سعي بر آن شده كه به بررسي ظرفيت باربري نهايي ورق‌هاي سوراخ‌دار كه تحت تنش فشاري تك‌محوره قرار‌‌‌دارند، پرداخته شود. ايجاد سوراخ در سطح ورق‌هاي ‌سازه¬اي (باربر)، كاهش مساحت ورق را به همراه داشته كه به تبع اين امر شاهد كاهش چشمگير در مقاومت نهايي ورق خواهيم بود. لذا بررسي در اين زمينه و درك چگونگي تاثير ايجاد سوراخ در ورق‌هاي تحت تنش فشاري، لازم و ضروري مي‌باشد. مدل شبكه عصبي به صورت يك روش قابل اطمينان براي شبيه سازي و در نهايت بدست آوردن يك فرمول جهت محاسبه ظرفيت باربري نهايي ورق¬هاي داراي سوراخ دايره¬اي تحت تنش فشاري تك محوره، توسعه داده شده است. يك مطالعه عددي براي بررسي رفتار كمانش ورق¬هاي داراي سوراخ دايره¬اي تحت تنش فشاري تك محوره، به كار گرفته شد. بر اساس تحقيقات به عمل آمده وقتي بار وارده بر ورق‌هاي سازه‌اي (تحت تنش فشاري تك محوره)، به اندازه بار بحراني مي‌رسد، ورق‌ها خراب نمي‌شوند بلكه پس از كمانش، بار محوري اضافي را نيز تحمل مي‌كنند. به منظور استفاده از اين مقاومت پس از كمانش، در طرح صفحات لازم است كه بدانيم عملا به ازاي چه ميزان باري، تخريب به وقوع مي‌پيوندد. در اين تحقيق سعي بر آن شده كه به بررسي ظرفيت باربري نهايي ورق‌هاي داراي سوراخ دايره‌اي كه تحت تنش فشاري تك ‌محوره قرار‌‌‌دارند، پرداخته شود. تعيين مقاومت نهايي مدل‌ها كه داراي سوراخ¬هايي با قطر¬هاي مختلف مي¬باشند، با به‌ كار‌گيري تحليل غير‌خطي المان محدود كه با نرم افزار المان محدود آباكوس انجام شده، بررسي مي‌شود. در اين تحقيق، اثر تغيير در اندازه قطر سوراخ مورد‌‌ ارزيابي قرار گرفته است و همچنين اثرات تغيير ابعاد ورق‌ها، تغيير در ضخامت براي دو نوع ورق فولادي نرم و با مقاومت بالا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي بررسي شده است.
شماره ركورد :
142928
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
حجت شريفي-عادل مقبلي
رشته تحصيلي :
عمران
استاد راهنما :
ياسر شريفي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت