عنوان :
تأثير ليگاند آلي EDDS و باكتري‏‏هاي ريزوسفري ‏محرك رشد مقاوم به مس بر گياه‌پالايي و تغييرات شيميايي مس در يك خاك آلوده
نويسنده اصلي :
ابراهيمي رفسنجاني ،نازيلا
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اگرچه مس يك عنصر ضروري براي گياهان است ولي در صورتي كه غلظت اين عنصر در خاك زياد شود به‌عنوان يك آلاينده در خاك محسوب مي‌شود. يكي از راه‌هاي پالايش فلزات سنگين از خاك، فرايند گياه‌پالايي است. از عوامل محدودكننده گياه‌پالايي، فراهمي كم عنصر در خاك و كاهش زيست‌توده گياه در مواجهه با سميت فلز سنگين است. استفاده از باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد گياه و ليگاندهاي آلي، دو راه‌كار مناسب در جهت افزايش كارايي گياه‌پالايي مي‌باشند. اين پژوهش به‌منظور بررسي تأثير ليگاند آلي EDDS و باكتري‏‏هاي ريزوسفري ‏محرك رشد مقاوم به مس بر گياه‌پالايي و تغييرات شيميايي مس در يك خاك آلوده در گلخانه دانشكده كشاورزي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان به‌صورت آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كاملاً تصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتورهاي آزمايش شامل سه نوع گياه (ذرت، آفتاب¬گردان و كدو) و شش سطح باكتري و ليگاند (شامل كاربرد دو سويه باكتري هر كدام به تنهايي، كاربرد دو سويه باكتري همراه با ليگاند EDDS، كاربرد ليگاند EDDS به تنهايي و شاهد بدون باكتري و بدون ليگاند) بود. صفاتي از جمله وزن خشك اندام‌هوايي و ريشه، غلظت مس اندام‌هوايي و ريشه و ميزان جذب مس اندام‌هوايي و ريشه، عصاره‌گيري تك‌مرحله‌اي و چندمرحله‌اي مورد بررسي قرار گرفت. بيشترين مقدار وزن خشك اندام‌هوايي در گياه ذرت (34/2 گرم در گلدان) تحت تأثير تركيبي از باكتري‌هاي محرك رشد Pseudomonas cedrina k4 و ليگاند آلي EDDS به‌دست آمد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه كاربرد همزمان ليگاند آلي EDDS و باكتري محرك رشد سبب افزايش ميزان مس جذب‌شده در اندام‌هوايي و ريشه در مقايسه با گياهان شاهد و كاربرد باكترهاي محرك رشد به تنهايي شد. بيشترين مقدار مس جذب‌شده در ريشه گياهان ذرت (367 ميكروگرم در گلدان) تحت تيمار باكتري Stenotrophomonas sp A22 و ليگاند آلي EDDS و بيشترين جذب مس اندام‌هوايي در گياه كدو (121 ميكروگرم در گلدان) تحت تيمار باكتري محرك رشد Stenotrophomonas sp A22 و ليگاند آلي EDDS مشاهده شد. نتايج عصاره‌گيري تك‌مرحله‌اي در اين پژوهش نشان داد كه كاربرد همزمان ليگاند آلي با باكتري ريزوسفري محرك رشد گياه باعث افزايش فراهمي مس در خاك داشته است. در استخراج مس به روش چند‌مرحله‌اي مشخص شد كه كاربرد همزمان ليگاند آلي EDDS و باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد به‌طور كلي باعث افزايش بخش محلول و تبادلي، كاهش بخش كربناته و فرم همراه با اكسيدهاي آهن و منگنز، افزايش فرم همراه با مواد آلي و كاهش بخش باقي‌مانده در مقايسه ساير تيمار گرديد. به‌طور كلي، نتايج نشان داد كه كاربرد همزمان باكتري‌هاي ريزوسفري محرك گياه و ليگاند آلي EDDS مي‌تواند نقش مؤثري بر افزايش فراهمي مس در خاك‌هاي آلوده و به‌تبع آن افزايش كارايي گياه‌پالايي داشته باشد
شماره ركورد :
142933
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
عبدالرضا اخگر ،محسن حميد پور
رشته تحصيلي :
علوم ومهندسي خاك
استاد راهنما :
پيمان عباس زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت