عنوان :
بهينه¬سازي كشت درون شيشه¬اي و باززايي گياه پرنده بهشتي
نويسنده اصلي :
شريفي پور،محمود
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
پرنده بهشتي Strelitzia reginae گياهي تك لپه است كه از لحاظ كشت و كار به دليل داشتن خفتگي و بلوغ رويان طولاني و هم چنين فاصله زماني بين كشت بذر و گلدهي تكثير به شدت كندي دارد. كشت بافت براي اين گياه مي‌تواند روشي اميد بخش جهت تكثير تجاري باشد. در اين مطالعه، استقرار ريزنمونه‌هاي مختلف گياه پرنده بهشتي S. reginae و همچنين باززايي ريزنمونه‌ي جنين در دو آزمايش به صورت فاكتوريل در سه تكرار مورد بررسي قرار گرفت. استقرار ريزنمونه‌ها در محيط كشت MS حاوي تيمارهاي آنتي اكسيدان PVP با غلظت 250 و 500 ميلي گرم بر ليتر و ذغال فعال با ميزان صفر، 1، 2 و 3 گرم بر ليتر و همچنين پيش تيمار محلول‌هاي غوطه وري اسيد اسكوربيك با غلظت صفر، 05/0 و 1/0 گرم بر ليتر و 150 ميلي ليتر آب مقطر استريل به مدت 10 و 20 دقيقه بررسي شدند. ميزان قهوه‌اي شدن ريزنمونه‌هاي ساقه گل دهنده، ريشه و صفحه تقسيم، دو هفته بعد از كشت و ريزنمونه‌هاي برگ، دمبرگ و برگ و دمبرگ گياهچه استريل بعد از مدت 4 و 5 هفته بعد از كشت بررسي شد و مشاهده گرديد كه همه ريزنمونه‌ها دچار آلودگي شدند. اما ميزان آلودگي در تيمار حاوي 500 ميلي گرم بر ليتر، PVP همراه با 20 دقيقه غوطه وري در آب مقطر استريل كمتر از ساير تيمارها بوده است. ميزان كل تركيبات فنلي در دو ريزنمونه برگ و دمبرگ اندازه گيري و نشان داده شد كه بافت‌هاي نرم تركيبات فنلي كمتري دارند. باززايي جنين‌هاي جدا شده از بذرهاي خيسانده شده به مدت 24 ساعت در آب مقطر استريل بر روي محيط كشت MS حاوي 5/2 گرم بر ليتر ذغال فعال و همچنين تيمارهاي NAA با غلظت‌هاي 5/0 و 1 ميلي گرم بر ليتر و BA با غلظت‌هاي 2، 4 و 6 ميلي گرم بر ليتر صورت گرفت. بيشترين ميزان رشد نوساقه‌ها را در محيط كشت حاوي 5/0 ميلي گرم بر ليتر NAA و 4 ميلي گرم بر ليتر BA در طول 9 هفته مشاهده شد و تيمار 5/0 ميلي گرم بر ليتر NAA و 2 ميلي گرم بر ليتر BA بيشترين ميزان رشد ريشه‌چه را طي 9 هفته نشان داد.
شماره ركورد :
142935
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
علي اكبر محمدي ميريك
رشته تحصيلي :
بيوتكنولوژي كشاورزي
استاد راهنما :
محسن محمود نيا ميمند
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت