عنوان :
استخراج مس و آرسنيك از خاك آلوده به وسيله كربن آلي محلوا تهيه شده از پوسته نرم پسته و گردو و ليگاند
نويسنده اصلي :
روحاني ،الهه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در طول دو دهه گذشته، توجه گسترده‌اي به آلودگي محيط زيست توسط مواد خطرناك مانند فلزات سنگين شده ‌است. روش‌هاي متنوعي براي حذف فلزات سنگين از خاك، ابداع شده ‌است. شستشوي خاك يكي از روش‌هاي اصلاح خاك‌هاي آلوده به فلزات سنگين مي‌باشد، زيرا به سرعت خاك‌هاي آلوده به فلزات سنگين را پاك‌سازي مي‌كند و همچنين مقرون به صرفه مي‌باشد. در اين فرايند دفع آلاينده‌ها از خاك آلوده از طريق مواد استخراج‌ كننده مختلف صورت مي‌گيرد. كه اين مواد استخراج ‌كننده معمولأ شامل اسيدهاي معدني، اسيد‌هاي آلي و عوامل كلات ‌كننده مي‌باشد. در اين مطالعه از كربن آلي محلول، تهيه شده از پوسته نرم پسته و گردو و عامل كلات‌ كننده EDTA، به منظور استخراج عنصر مس و آرسنيك از يك خاك آلوده استفاده شد. تيمارها در اين پژوهش شامل غلظت عامل استخراج ‌كننده در 5 سطح، (0، 50، 100، 250 و 500 ميلي مولار كربن آلي محلول(،pH (در دامنه 5 تا 10) و زمان تعادل در 8 سطح ( 5/0، 1، 2، 4، 8، 18، 24 و 48ساعت) مي باشد كه اثر آن‌ها بر استخراج فلزات مورد نظر از خاك آلوده بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه با افزايش غلظت عوامل استخراج‌ كننده، ميزان استخراج آرسنيك و مس افزايش يافت و بيشترين ميزان استخراج آرسنيك و مس مربوط به بالاترين سطح غلظت (500 ميلي مولار كربن آلي محلول) مي‌باشد. با افزايش pH سوسپانسيون، غلظت مس استخراجي توسط هر سه نوع عامل استخراج‌ كننده، كاهش يافت. اثر پي اچ بر استخراج آرسنيك توسط سه نوع عامل استخراج ‌كننده نشان داد، كه با افزايش پي اچ، ميزان استخراج آرسنيك توسط كربن آلي محلول حاصل از پوسته نرم پسته و گردو، افزايش يافت. ولي در مورد EDTA با افزايش pH از 6/5 تا 9/6، استخراج آرسنيك روند كاهشي داشت. ولي با افزايش بيشتر pH (از 9/6 به 2/10)، استخراج آرسنيك توسط EDTA افزايش يافت. اثر زمان بر استخراج آرسنيك و مس توسط عوامل استخراج‌ كننده، سينتيك دو مرحله‌اي را نشان داد كه مرحله اول نسبتأ سريع مي‌باشد و مرحله دوم استخراج به صورت تدريجي است. در بين مدل‌هاي سينتيكي برازش شده بر داده‌هاي تجمعي مس و آرسنيك، مدل الوويچ بهترين برازش را نشان داد. همچنين نتايج نشان داد، پس از اعمال اثر عوامل استخراج ‌كننده، شكل‌هاي شيميايي مس و آرسنيك در خاك تغيير كرد.
شماره ركورد :
142937
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
مسعود روحاني -محسن سليماني
رشته تحصيلي :
علوم ومهندسي خاك
استاد راهنما :
محسن حميد پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت