عنوان :
ويژگي تحمل سرمايي لمبه گندم Trogoderma granarium Everts
نويسنده اصلي :
محمد زاده ،مژگان
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
لمبه گندم Trogoderma granarium از آفات مهم انباري است. زيست¬شناسي، برخي فرآيندهاي فيزيولوژيكي و سرماسختي لمبه گندم روي ده رژيم غذايي در شرايط آزمايشگاهي (1±33 درجه‌سلسيوس، رطوبت¬نسبي 5±65 درصد، دوره نوري 14 ساعت روشنايي و 10 ساعت تاريكي) بررسي شد. بر اساس نتايج، حشرات پرورش يافته روي تريتيكاله دوره تكاملي كوتاه‌تر و تخم‌ريزي و باروري بيشتري داشتند. همچنين، لاروهاي پرورش يافته روي تريتيكاله و ارزن بيشترين فعاليت آميلازي را نشان دادند و بيشترين فعاليت پروتئوليتيكي در لاروهاي پرورش يافته روي برنج مشاهده شد. اين مطالعه نشان داد كه رژيم‌هاي غذايي مختلف اثر معني¬داري بر ذخاير انرژي لارو دارند به¬طوريكه بيشترين مقدار آن‌ها روي تريتيكاله و جو بود. بيشترين سطح ترهالوز در رژيم تريتيكاله، بادام¬زميني و جو مشاهده شد. علاوه¬براين، نقطه انجماد لاروهاي پرورش يافته روي تريتيكاله 6/20- بود كه به¬طور معني¬داري پايين¬تر از ديگر رژيم‌هاي غذايي مي‌باشد. پس از 24 ساعت در معرض قرارگيري با دماهاي زير صفر، لاروهاي تغذيه¬شده روي تريتيكاله، جو، گردو و بادام¬زميني زنده‌ماني بالايي در دماهاي 5- و 10- درجه‌سلسيوس داشتند. در آزمايش‌هاي بعدي تأثير رطوبت نسبي و گرسنگي روي نقطه انجماد لاروهاي تغذيه شده روي گندم بررسي شد. بر اساس نتايج به‌دست آمده، رطوبت¬نسبي تأثيري روي نقطه انجماد نداشت. از طرف ديگر نقطه انجماد لاروها به¬تدريج با گرسنگي افزايش يافت. لاروهاي بدون دوره‌ي گرسنگي بيشترين محتواي چربي، گليكوژن و ترهالوز را داشتند. در ادامه آزمايش‌ها مشاهده شد كه لاروهاي سازگار به سرما بيشترين سرماسختي را در 15- و 20- درجه‌ي سلسيوس و كمترين محتواي گليكوژن را دارند. تغيير در محتواي ترهالوز متناسب با تغيير در محتواي گليكوژن بود. بيشترين محتواي گلوكز و ميواينوزيتول در لاروهاي سازگار با سرما و شاهد مشاهده شد. از طرفي ديگر در لاروهاي شاهد و تيمارها با افزايش زمان در معرض قرارگيري غلظت يون Na+ كاهش يافت، گرچه غلظت K+ بيشتر شد. در مطالعه¬ي تأثير رژيم‌هاي دمايي مختلف بر آنزيم‌هاي لاروها مشاهده شد كه منحني واكنش دمايي پروتئين كيناز وابسته به AMP و پروتئين فسفاتاز 2C يكسان بود، اما با پروتئين فسفاتاز A و پروتئين فسفاتاز2A تفاوت داشت. اين نتايج نشان مي¬دهد كه كيفيت غذاي لاروي ويژگي‌هاي زيست¬شناسي، فيزيولوژيكي، نقطه انجماد و سرماسختي لمبه گندم را تحت تأثير قرار مي¬دهد. نتايج ما افزايش چشمگير تحمل سرمايي را تحت رژيم‌هاي دمايي سازگار با سرما نشان مي¬دهد كه وابسته به سطح كربوهيدرات‌هاي با وزن مولكولي پايين، پروتئين كيناز، فعاليت فسفاتاز و غلظت يون¬هاي همولنف مي-باشد.
شماره ركورد :
142941
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
رشته تحصيلي :
حشره شناسي
استاد راهنما :
حمزه ايزدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت