عنوان :
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد گياه (PGPR) بر پالايش سرب از خاك آلوده توسط ذرت، كدو و آفتاب‌گردان
نويسنده اصلي :
اسدپور ،هانيه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
سرب گسترده‌ترين عنصر سنگين و خطرناك در محيط زيست مي‌باشد. گياه‌پالايي يك روش مقرون به‌صرفه و بدون داشتن اثرات منفي بر محيط و يك روش جايگزين مناسب به‌جاي روش‌هاي فيزيكي و شيميايي در جهت پالايش فلزات سنگين در خاك مي‌باشد. در مواردي براي افزايش بازدهي گياه در استخراج فلز سنگين از ميكروارگانيسم‌هاي مفيد خاك‌زي استفاده مي‌شود. اين پژوهش شامل دو بخش مجزا است در بخش اول اين پژوهش باكتري‌هاي ريزوسفري مقاوم به سرب از ريزوسفر گياهان منطقه سرچشمه جداسازي گرديدند. حداقل غلظت بازدارنده سرب در اين جدايه‌ها و صفات محرك رشدي اين جدايه‌ها اندازه‌گيري گرديد. مجموعا سه جدايه مقاوم جداسازي شد و با توجه به بررسي‌هاي مربوط به اندازه‌گيري حداقل غلظت بازدارنده سرب همه‌ي جدايه‌ها در غلظت 50 ميلي‌گرم بر ليتر سرب از خود مقاومت نشان دادند و بيشترين مقاومت مربوط به سه جدايه B1، B15 و B6 به ميزان 800 ميلي‌گرم در ليتر سرب بود. تمامي جدايه‌ها توان توليد سيدروفور و انحلال تركيبات كم‌محلول فسفر در محيط مايع دارا را بودند. در بخش دوم پژوهش كشت گلخانه‌اي به صورت طرح فاكتوريل با دو فاكتور گياه (در سه سطح گياهان كدو، آفتاب‌گردان و ذرت) باكتري (در چهار سطح شاهد و سه جدايه B1، B15 و B6) و در چهار تكرار انجام گرفت. نتايج حاصل ازكشت نشان داد كه كاربرد هر سه جدايه باكتري به عنوان مايه‌تلقيح باعث افزايش مقدار وزن خشك، غلظت و جذب سرب در اندام‌هوايي و ريشه گرديد. نتايج نشان داد گياه كدو به دليل زيست‌توده‌ي بالا، بيشترين جذب سرب در اندام‌هوايي و گياه ذرت با توليد وزن خشك ريشه بالا، بيشترين جذب سرب در ريشه را دارا بود. بررسي اشكال مختلف سرب در خاك ريزوسفري و همچنين اثر كشت گياهان و تلقيح باكتريايي نشان داد باكتري باعث افزايش فرم‌هاي قابل دسترس سرب براي گياه شد و فرم باقيمانده را كاهش داد. نتايج مقايسه ميانگين اثرات متقابل گياه و باكتري نشان داد كه تيمار گياه ذرت با جدايه B6 باعث افزايش معني‌دار سرب قابل عصاره‌گيري با DTPA (8/12 ميلي‌گرم در كيلوگرم) در مقايسه با ساير تيمارها شد. به‌طور كلي نتايج نشان داد كه كاربرد جدايه‌ها نقش موثري در افزايش فراهمي و جذب سرب در گياهان داشتند كه از ديدگاه گياه‌پالايي بسيار حائز اهميت بوده و به‌عنوان راه‌كار مديريتي موفق و موثر قابل بررسي و استفاده مي‌باشد.
شماره ركورد :
142945
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
محسن حميد پور
رشته تحصيلي :
علوم ومهندسي خاك
استاد راهنما :
عبدالرضا اخگر -پيمان عباس زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت