عنوان :
استاندارد سازي pH و ميزان مصرف مواد شيميايي در مدار فلوتاسيون كارخانه تغليظ 2 مجتمع مس سرچشمه
نويسنده اصلي :
سلاجقه ،احسان
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در فلوتاسيون كاني‌هاي سولفيدي، خصوصاَ در جدايش بين پيريت و كالكوپيريت تنظيم pH و ميزان مواد شيميايي بسيار مهم است. از اين رو در اين تحقيق با استفاده از روش بازرسي فرآيندي مقادير اين پارامترها در كارخانه پرعياركني 2 مجتمع مس سرچشمه، بررسي و اصلاح گرديد. بازرسي‌هاي فرآيندي در اين كارخانه‌ نشان داد كه مقدار pH در مرحله پرعيار كني اوليه بيش از 12 و در مرحله ثانويه كمتر از 12 مي‌باشد، در حالي كه طبق طرح اوليه بايد در مرحله اوليه 5/11و در مرحله ثانويه 12 باشد. همچنين مشخص شد كه ميزان كلكتورها و كف‌سازهاي مصرفي به ترتيب 6/21 و 1/25 گرم بر تن است كه بسيار كمتر از طرح اوليه كارخانه مي‌باشند. . از اين رو در اين تحقيق با توقف اضافه كردن شير آهك به آسياهاي گلوله‌ اي اوليه، راه اندازي حلقه كنترلي pH، ايجاد امكان اضافه كردن شير آهك به مدار ثانويه با اصلاح مسير و روش اضافه كردن شير آهك، pH در مدار پرعياركني اوليه كاهش و در مدار پرعياركني ثانويه افزايش و همزمان ميزان مواد شيميايي نيز افزايش داده شد. همچنين پس از تعمير پمپ‌هاي مود شيميايي و اصلاح مسيرها، توزيع مواد شيميايي انجام شد. نتايج نشان داد كه با اضافه كردن 75 درصد از مواد شيميايي به آسياهاي گلوله‌اي و 25 درصد به ابتداي سلول‌هاي سوم پرعياركني اوليه، تنظيم pH در مرحله پرعياركني اوليه در دامنه 5/11 تا 7/11 و افزايش ميزان كلكتورها و كف‌سازهاي مصرفي به ترتيب به حدود 29 و28 گرم بر تن، بازيابي كارخانه حدود دو درصد افزايش يافت. در نهايت با در نظر گرفتن كاهش شيرآهك مصرفي و افزايش مصرف مواد شيميايي، روزانه بيش از 100 ميليون تومان سود حاصل كارخانه شده است.
شماره ركورد :
142950
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
محسن يحيايي -مهدي محمدي
رشته تحصيلي :
مهندسي معدن
استاد راهنما :
غلامعباس پارساپور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت