عنوان :
بررسي حدهاي بالا و پايين براي مقياس هاي در هم تنيدگي رني و تساليس
نويسنده اصلي :
مصلحي ،محبوبه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
يكي از مقياس هاي درهم تنيدگي، مقياس تلاقي است، از آنجاكه محاسبه ي آن براي يك حالت آميخته ي دلخواه مشكل است، يكسري حدهاي بالا و پايين كه به راحتي قابل محاسبه باشند، براي آن معرفي شده است. در اين پايان نامه با استفاده از اين حدها و همچنين با استفاده از ارتباط بين اين مقياس و مقياس هاي درهم تنيدگي ديگري، به نام مقياس درهم تنيدگي رني و تساليس حدهاي بالا و پاييني براي درهم تنيدگي هاي رني و تساليس معرفي مي شود. سپس با درنظرگرفتن يك سامانه ي 2*3 بعدي، حدهاي بالا و پايين اين مقياسها و كارآيي اين حدود مورد بررسي قرار مي گيرد.
شماره ركورد :
142962
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
سيد يحيي مير افضلي
رشته تحصيلي :
فيزيك
استاد راهنما :
حميد رضا باغشاهي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت