عنوان :
تهيه مشتقات 6-اكسو-1,6-دي‌هيدروپيريميدين از آمين‌ها، فنيل‌سيانيدها و استيلن‌دي‌كربوكسيلات‌ها
نويسنده اصلي :
بني فريدوني ،آفاق
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پژوهش سنتز مشتقات 6-اكسو-1,6-دي‌هيدروپيريميدين از واكنش چند جزئي بين فنيل‌سيانيد، آمين و دي¬آلكيل-استيلن‌دي‌كربوكسيلات‌ طي دو مرحله در حلال ديكلرومتان و در دماي محيط بررسي شده است. در مرحله اول برخي از مشتقات آميدين از واكنش بين فنيل سيانيدها و آمين‌ها در حضور كاتاليزور AlCl3 سنتز شده و خالص گرديده‌اند‌ و سپس با استفاده از آميدين‌ها و دي-آلكيل¬استيلن‌دي‌كربوكسيلات‌ها در حضور حلال دي‌كلرومتان و در دماي محيط مشتقات 6-اكسو-1,6-دي‌هيدروپيريميدين سنتز شده‌اند. در ادامه پس از خالص سازي اين تركيبات به وسيله كروماتوگرافي صفحه‌اي، محصولات با بازده خوب حاصل شد و ساختار آن‌ها توسط تكنيك‌هاي طيفسنجي 1H-NMR، 13C-NMR و IR مورد شناسايي قرار گرفت
شماره ركورد :
142969
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
رضا رنجبر كريمي
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
حسين مهرابي نژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت