عنوان :
آسيب شناسي در مديريت
نويسنده اصلي :
اخوت قهرمان
محل تحصيل :
جونقان
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
آذر ماه 1390
شماره ركورد :
14297
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
كياني گشتاسب
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت