عنوان :
بررسي واكنش¬ هيدرازين هيدرات و مشتقات تترازول با تري¬فلوئورواستيميدوئيل كلريد‌ها
نويسنده اصلي :
منصوري ،مريم
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
مشتقات آريل تترازول به دليل خواص دارويي و بيولوژيكي تركيبات مهمي هستند. در اين پروژه واكنش مشتقات آريل تترازول و 2-2-2-تري فلوور N--آريل استيميدوئيل‌كلريدها مورد بررسي قرار گرفت. واكنش مشتقات آريل تترازول و 2-2-2-تري فلوئوروN--آريل استيميدوئيل‌كلريد در دماي محيط و در حلال استونيتريل خشك صورت گرفته است. در نتيجه دو نوع محصول متفاوت توليد شد: C-H-آروماتيك 2،2،2-تري‌فلوئورواستيمدوئيل و 2،2،2-تري‌ فلوئوروN--تترازول استيميدوئيل‌دار شده وساختار محصولات توسط تكنيك‌هاي طيف سنجي مانند 1H-NMR,13C-NMR, IR مورد شناسايي قرار‌گرفت
شماره ركورد :
142970
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
علي دره كردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت