عنوان :
آزمودن چند روش اسپكتروشيميايي براي تعيين آرسنيك در آب آشاميدني شهر رفسنجان (Linum usitatissimum L.)
نويسنده اصلي :
حسيني ،مهديه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
هدف از مطالعه حاضر آزمودن سه روش اسپكتروشيميايي براي تعيين آرسنيك در آب آشاميدني شهر رفسنجان بوده است. سه روش كه دو تا از آن¬ها اسپكتروفتومتري و يك روش اسپكتروفلوريمتري مي-باشد. براي هر روش˓ مجددا پارامترهاي تجزيه‌اي بهينه و تحت شرايط بهينه منحني¬هاي درجه¬بندي تهيه گرديد. منحني هاي درجه بندي به¬دست آمده براي اندازه گيري آرسنيك در آب آشاميدني مورد استفاده قرار گرفت. اولين روش˓ تعيين اسپكترو فتومتري آرسنيك با استفاده از نقره دي‌اتيل دي‌تيوكاربامات بود˓كه در آن آرسين توليد شده با نقره دي‌اتيل دي‌تيوكاربامات وارد واكنش مي¬شود كه تشكيل محلول رنگي با ماكزيمم جذب در طول¬موج 438 نانومتر مي-گردد. تحت شرايط بهينه (4 pH= 30ميلي¬ليتر سديم بورهيدريد و زمان انجام واكنش150دقيقه). گستره خطي روش¬6-5/0 ميلي‌گرم برليتر، حد تشخيص (LOD) 3/0ميلي‌گرم بر ليتر و درصد انحراف استاندارد نسبي(%RSD) 36/2% در غلظت 1 ميلي‌گرم بر ليتر با 4 تكرار بدست آمد. دومين روش˓ تعيين اسپكتروفتومتري آرسنيك با استفاده از متيلن آبي بود˓ كه اساس آن واكنش گاز آرسين و متيلن آبي مي باشد. به طوري كه نتيجه اين برهمكنش كاهش جذب محلول متيلن آبي در طول موج660 نانومترمي¬گردد. تحت شرايط بهينه (غلظت سديم دودسيل سولفات 02/0مولار˓ حجم متيلن آبي50ميكروليتر˓ حجم سديم بورهيدريد 100ميكروليتر˓ 8pH= و زمان انجام واكنش 6 دقيقه)گستره خطي روش¬80-10¬ميكروگرم برليتر، حد تشخيص(LOD) 1/5 ميكروگرم بر ليتر و درصد انحراف استاندارد نسبي (%RSD) 4/2% در غلظت 20 ميكروگرم بر ليتر با 4تكرار بدست آمد.اين روش براي اندازه گيري آرسنيك كل در آب آشاميدني براي 30 نمونه به كار برده شد. سومين روش˓ تعيين اسپكتروفلوريمتري آرسنيك با استفاده از نقاط كوانتومي ‌روي¬اكسيد بود. اساس اين روش برهمكنش گونه¬هاي آرسنيك با نقاط كوانتومي روي¬اكسيد است˓ به¬طوري كه نتيجه آن˓ موجب كاهش شدت نشر فلوئورسانس درطول¬موج 391 نانومتر مي¬شود. تحت شرايط بهينه (7pH= ˓حجم نقاط كوانتومي40ميكروليتر و زمان 40دقيقه) گستره خطي روش 100-5 ميكروگرم بر ليتر، حد تشخيص (LOD)63/3 ميكروگرم بر ليتر و درصد انحراف استاندارد نسبي (%RSD) 6/3% در غلظت 30 ميكروگرم بر ليتر با 4 تكرار بدست آمد.اين روش براي اندازه¬گيري آرسنيك كل در آب آشاميدني براي 33 نمونه به كار برده شد.
شماره ركورد :
142980
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
عليرضا بازماندگان
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
محبوبه سعيدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت