عنوان :
بررسي خاصيت كاتاليزوري كمپلكس پالاديوم- ايساتين باز شيف تثبيت شده بر روي نگه¬دارنده KIT-6 در اكسايش انتخابي الكل¬ها در شرايط بدون حلال و سنتز نانو ساختارهاي CoFe2O4 و NiFe2O4 به منظور تجزيه رنگ¬هاي آلي
نويسنده اصلي :
موسوي ،داود
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در بخش اول اين تحقيق، اكسايش انتخابي الكل¬هاي بنزيلي و فورفوريل الكل با اكسيژن دهنده ترشيو- بوتيل هيدروپراكسيد در حضور كاتاليزور ناهمگن پالاديوم- ايساتين باز شيف تثبيت شده درون نگه¬دارنده KIT-6 مطالعه شد. همچنين در اين سيستم كاتاليزوري اثر عوامل مختلف مانند حلال، دما، مقدار كاتاليزور و نوع اكسيژن دهنده بررسي گرديد. براساس نتايج به دست آمده مشخص شد واكنش اكسايش در شرايط بدون استفاده از حلال بيشترين بازده را داشته و از بين اكسيژن دهنده¬هاي مختلف، ترشيو- بوتيل هيدروپراكسيد (TBHP) به عنوان بهترين اكسيژن دهنده انتخاب گرديد. همچنين نتايج نشان داد در اين سيستم كاتاليزوري تحت شرايط بهينه شده، الكل¬هاي بنزيلي با بازده خوب تا عالي به آلدهيدها و كتون¬هاي مربوطه و فورفوريل الكل با بازده خوب به فورفورال اكسيد مي¬شوند. در ضمن، اين كاتاليزور قابليت بازيابي و استفاده مجدد براي 5 مرحله متوالي را داشته بدون آنكه فعاليت كاتاليزوري آن كاهش محسوسي را نشان دهد. در بخش دوم اين تحقيق، نانو ذرات فريت كبالت و فريت نيكل با روش هيدروترمال سنتز شد و با پراش اشعه ايكس و ميكروسكوپي الكتروني روبشي به منظور تعيين ساختار و مورفولوژي محصول مورد شناسايي قرار گرفت. توانايي فوتوكاتاليزوري نانو فريت-هاي سنتز شده براي تخريب رنگ¬هاي آلي از محلول¬هاي آبي تحت تابش نور ماوراء بنفش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد نانو فريت¬هاي سنتز شده رفتار فوتوكاتاليزوري مناسبي را از خود نشان مي¬دهند، كه مي¬توانند جهت استفاده در تصفيه آب مفيد باشند.
شماره ركورد :
142989
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
محمد ثابت
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
مهدي هاتفي -سميرا سعيدنيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت