عنوان :
مقايسه تحليل آسيب پذيري سازه¬هاي BRBF با سازه¬هاي SCBF
نويسنده اصلي :
احمدي ،محمد
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
مقايسه عملكردي سيستم¬هاي مختلف باربر جانبي در برابر اثرات شديد جنبش¬هاي زمين از اهميت به¬سزايي برخوردار است. سيستم¬هاي مهاربندي شده، به عنوان سيستم¬هاي پركاربرد در برابر بار جانبي ناشي از زلزله محسوب مي¬شوند، در اين پايان¬نامه هدف مقايسه عملكردي خسارت لرزه‌اي سازه‌هاي با سيستم مهاربندي همگراي ويژه و سازه‌هاي بادبندي كمانش¬تاب مي¬باشد كه هزينه¬هاي مربوط به سازه شامل هزينه اوليه ساخت، هزينه نگهداري و هزينه خطر لرزه‌اي و ... مي¬باشند. در اين پژوهش هزينه¬هاي خطر لرزه‌اي سازه‌هاي مذكور مورد مقايسه قرار گرفته است. مجموع هزينه¬هاي تعمير يا جابجايي سازه با هزينه اوليه ساخت به عنوان هزينه كل مقايسه مي¬گردد. براي محاسبه هزينه خسارت لرزه‌اي از روش موسسه peer استفاده شده كه بر اساس پاسخ سازه در سطوح مختلف شدت زلزله و با استفاده از مفهوم سطوح خرابي تعيين مي¬شود. در اين مطالعه براي پيش¬بيني پاسخ لرزه‌اي سيستم¬ها از تحليل ديناميكي افزاينده استفاده شده است.در نهايت نتيجه شد كه قاب فولادي مهاربندي شده با مهاربند كمانش ناپذير در سطوح عملكردي بالا و تحت زلزله‌هاي شديدتر عملكرد مناسب تري نسبت قاب فولادي مهاربندي شده با مهاربند همگراي ويژه دارد و خسارت لرزه‌اي آن نيز در اين سطوح پايين¬تر مي¬باشد.
شماره ركورد :
142991
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
سيد صادق ناصر علوي
رشته تحصيلي :
عمران
استاد راهنما :
احسان خجسته فر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت