عنوان :
بررسي واكنش گاباپنتين با تري فلوئورو استيميدوئيل كلريدها جهت سنتز مشتقات جديد گاباپنتين در حضور وعدم حضور نانو كاتاليست TiO2
نويسنده اصلي :
رضايي ،زهرا
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
-(1-(آمينو متيل) سيكلو هگزيل) استيك اسيد(گاباپنتين) يك داروي شيميايي است كه در درمان تشنج، درد نوروپاتيك، درمان ميگرن و اختلال دو قطبي كاربرد دارد. گاباپنتين(نوروپنتين) داراي فعاليت بيولوژيكي است ودر تقليل درد زايمان، كنترل وكاهش درد حاد بعد از عمل نقش بسزايي دارد. در اين پروژه به منظور افزايش خواص بيولوژيكي گاباپنتين با استفاده از گروه عاملي تري فلوئورومتيل مشتقات 2-(1-((2،2،2- تري فلوئورو-N -فنيل استيميداميدو)متيل) سيكلوهگزيل )استيك اسيد و مشتقات 2،2،2- تري فلوئورو-N-)(1-(2-اوكسو-2-(فنيل آمينو) اتيل) سيكلوهگزيل) متيل) استاميد از واكنش گاباپنتين و تري فلوئورواستيميدوئيل كلريد در حلال‌هاي استونيتريل، آب و تتراهيدروفوران، در دماي محيط تحت جو نيتروژن و با استفاده و بدون استفاده از تيتانيوم اكسيد سنتز شده¬اند. ساختار محصولات توسط تكنيك‌هاي طيف‌سنجي مانند1H-NMR ,13C-NMR ,19F- NMR ,XRay ,IR مورد شناسايي قرار‌گرفت.
شماره ركورد :
142993
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
علي دره كردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت