عنوان :
كاوش فرآيند فساد اقتصادي در قرآن كريم با استفاده از نظريه داده بنياد
نويسنده اصلي :
نامجو ،نجمه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
فساد اقتصادي، سبب فشارهاي اقتصادي سنگين برمردم و عدم تحقق طرح هاي توسعه اقتصادي زمينه وابستگي اقتصادي مي شود .و نوعي تبليغ عملي و اشاعه فرهنگ بيگانه و هشداري براي اصالت فرهنگي و مذهبي در جامعه مي شود. اين پژوهش برآن است، فرآيند فساد اقتصادي را در آيات قرآن با نظريه داده بنياد، مورد بررسي قرار دهد. تا شايد بتواند گامي نو در جهت، كمك به كاهش فساد اقتصادي و در نتيجه نزديك كردن قلوب انساني به يكديگر و تقويت عواطف انساني و مكارم اخلاق باشد. بر اساس اين نظريه، مقوله محوري فرايند مفاسد اقتصادي، دنيازدگي است؛ شرايط علي موجد دنيازدگي، نداشتن خشيت الهي ، بي تقوايي، نداشتن علم و عدم تعقل و دشمن نگرفتن شيطان، در نظر گرفته شد كه شخص دنيازده به دليل ويژگي هايي چون طغيانگري، دين بازي، خود فريبي، خود برتربيني، الگوگيري نادرست و مردم ترسي و ميل به جاودانگي و برتري طلبي و تحت تأثير شرايط مداخله گر امتحان الهي، كيد الهي، فعاليت شيطان و عدم نهي علماء راهبردهايي را در جهت دنيازدگي خود در پيش مي گيرد. اين راهبردها عبارتند از كسب درآمدهاي نامشروع، ستيز با عدالت توزيعي، ايجاد كشاكش و تنازع، اتراف و اسراف و تبذير است كه پيامدهاي نامطلوبي را در دنيا و آخرت دارد. پيامدهاي دنيوي در سه حيطه فردي، بين فردي و اجتماعي دسته بندي شد.پيامدها در حيطه فردي، سنگدلي و حق ناشنوي، عدم ايمان به آيات الهي و تكذيب آنها، ابتلا به فرح، كسالت ورزي در عبادات و در حيطه بين فردي، اضلال ديگران از راه خدا، صد عن سبيل الله، مسخره كردن مؤمنان، تعامل با باطل و انفكاك از اهل حق و در حيطه اجتماعي، فشل اجتماعي است. و پيامدها در آخرت عبارت است از نابودي اموال، حبط عمل، فراموش شدن از سوي پروردگار و جايگاه آتش.
شماره ركورد :
142994
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
مصطفي هادوي نژاد -احمد قرايي سلطان آبادي
رشته تحصيلي :
علوم قرآني و حديث
استاد راهنما :
محمد نجفي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت