عنوان :
ارزيابي نگرش‌هاي كارآفرينانه در مؤسسات آموزش عالي (مطالعه موردي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان)
نويسنده اصلي :
كياني ،فاطمه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
هدف از انجام اين پژوهش، ارزيابي وضعيت نگرش‌هاي كارآفرينانه و نيز تعيين ضعف‌هاي عملكردي سازمان در تحقق دانشگاه كارآفرين است. براي اين كار، پس از مطالعه‌ي ادبيات پژوهش و شناسايي ويژگي‌هاي بسترسازكارآفريني در سازمان و پيامدهاي فردي حاصل از آن، به بررسي عملكرد سازمان در قالب تحليل اهميت – عملكرد مي‌پردازيم. براي تحقق اين مهم، ويژگي‌هاي سازمان‌هاي كارآفرين از دل ادبيات تحقيق استخراج و پرسشنامه‌ي مبتني بر طيف ليكرت طراحي گرديد. جهت تحقيق ميداني تعداد210 پرسشنامه توزيع گشت كه تعداد 160 پرسشنامه بازگردانده شد. پس از تحليل داده‌ها و ترسيم نمودار اهميت- عملكرد 4 ناحيه عملكرد سازمان مشخص گرديد كه بنابر حساسيت ربع دوم ماتريس نسبت به جلب تمركز و توجه سازمان، 8 ويژگي سازماني اين ناحيه استخراج گرديد كه شامل (پاداش، شايسته سالاري، آموزش، وظايف روشن، آينده‌نگري، اعتماد به نفس، سنت‌شكني و مديريت در اجراي ايده‌هاي نو) مي‌باشد. از آن جايي كه ماتريس اهميت- عملكرد به تنهايي نمي‌تواند ربع دوم را از نظر سهولت كاربرد اولويت‌بندي كند در گام بعدي به كمك تكنيك تحليل ميدان– نيرو اين مؤلفه‌ها از نظر امكان‌پذيري مورد بررسي قرار گرفتند. به اين منظور ابتدا نيروهاي تسهيل كننده و نيروهاي محدود كننده شناسايي گشتند و سپس براي هر يك پرسشنامه طيف ليكرت طراحي گشت. اين پرسشنامه بين 14 تن از مديران دانشگاه ولي‌عصر (عج) توزيع گرديد. پس از تحليل داده‌ها مؤلفه‌هاي دانشگاه كارآفرين در دانشگاه ولي‌عصر (عج) براساس ميزان امكان‌پذيري به ترتيب زير اولويت بندي گرديد: 1) وظايف روشن كاري 2) دوره‌هاي آموزشي 3) پاداش 4) مديريت اجرايي ايده‌هاي نوآورانه 5) شايسته سالاري6)خلاقيت سازماني 7) تأكيد بر اهميت آينده‌نگري 8) ايجاد اعتماد به نفس در بين كاركنان.
شماره ركورد :
142998
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
عليرضا حسيني
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
استاد راهنما :
بهمن سهرابي نژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت