عنوان :
طرد سازماني:روايت يك تبعيدي در سازمان
نويسنده اصلي :
زارع ،فاطمه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
هدف از انجام اين پژوهش، وصفي روايتي از پديدة طرد در سازمان توسط عضوي از اعضاي يك سازمان دولتي براي فهم و دريافتي عميق از اين پديدة تاريك رفتار سازماني است. به اين منظور، پس از شناسايي مشاركت¬كنندة پژوهش مبتني بر روش نمونه¬گيري نوعي، از ابزار مصاحبه براي گردآوري داده¬ها در سه مرحلة اصلي 2 تا 3 ساعته تا رسيدن به اشباع نظري استفاده شد. براي بازنويسي داستان از فرآيند سه مرحله¬اي رونويسي، بازرونويسي و بازگويي داستان با عنايت به مؤلفه¬هاي فضاي سه¬بعدي ساختار روايتي (كنش متقابل، استمرار و وضعيت) استفاده شد. در ادامه، درون¬مايه¬ها شناسايي و كدگذاري شدند تا از رهگذر آنها عمق تجربه¬ها و پيچيدگي¬هاي لايه¬هاي زيرين داستان كشف شود. در فرآيند تحليل داده¬ها از همياري مشاركت¬كنندة استفاده شد. بر اساس يافته¬هاي پژوهش، 6 رهگفت به انضمام استعاره¬هاي مربوط از خلال داده¬هاي پژوهش كشف و بازنمايي شدند كه عبارت بودند از ورود به سازمان و نمونه¬گري بر پاية استعارة مرغ عشق، درخشش در سازمان و جلوه¬گري بر پاية استعارة مرغ چمن، تعارض در سازمان و ناسازش¬گري بر پاية استعارة مرغ سحر، افول در سازمان و ناديده¬گري بر پاية استعارة مرغ پربسته، طرد در سازمان و دورافكندگي بر پاية استعارة مرغ قفسي و فترت در سازمان و همزادي رامش¬گري و فرسايش¬گري بر پاية استعارة مرغ بي¬دل. به منظور توجه و احترام به حقوق، خواسته‌ها، ارزش‌ها و انتظارات مشاركت‌كنندة پژوهش و نيز با هدف دفع تهديد ترس از انتقام، پيش از شروع مرحلة گردآوري داده¬ها، پديدة مورد مطالعه، اهداف و نحوة گردآوري داده‌هاي پژوهش و نيز تعهدات اخلاقي پژوهش¬گر به صورت شفاهي براي مشاركت¬كننده تشريح شد. براي پرهيز از عارضة بالقوة تحريف، از برخي مطلعان در سازمان دربارة چرايي طرد مشاركت¬كننده پرسش¬هايي به طور تلويحي پرسيده و از صدق گزاره¬هاي مشاركت¬كننده اطمينان حاصل شد. همچنين، براي اينكه صداي مشاركت-كننده در گزارش پژوهش پژواك داشته باشد، تلاش كرديم تا متن گزارش از نقل-قول¬هايي از مشاركت¬كننده مشحون باشد
شماره ركورد :
143004
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
استاد راهنما :
مصطفي هادوي نژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت