عنوان :
واكنش بين آمين‌ها، بنزونيتريل‌ها، آريل‌گلي‌اكسال‌ها و مالونونيتريل جهت سنتز مشتقات جديد دي‌هيدرو‌پيريميدين
نويسنده اصلي :
حاجي پور،مينا
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پژوهش سنتز مشتقات جديد دي‌هيدرو‌پيريميدين‌ از واكنش سه جزئي بين آمين‌ها، بنزونيتريل‌ها، مالونونيتريل و آريل‌گلي‌اكسال طي دو مرحله با انتخاب شرايط بهينه در حلال‌ها و دما‎هاي متفاوت بررسي شده است. در مرحله‌‌ي اول برخي از مشتقات آميدين با استفاده از واكنش آمين‌هاي متفاوت با بنزونيتريل‌ها سنتز شده‌اند و در مرحله دوم از واكنش آميدين‌هاي سنتزشده با مالونونيتريل‌ و مشتقات آريل‌گلي‌اكسال مشتقات دي‌هيدرو‌پيريميدين‌ با بازده بالا سنتز گرديد. محصولات واكنش بوسيله‌ي تبلور مجدد خالص‌سازي شد و ساختار محصولات توسط تكنيك‌هاي طيف ‌سنجي مانند IR ،1H-NMR ،13C-NMR مورد شناسايي قرار گرفت.
شماره ركورد :
143017
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
رضا رنجبر كريمي
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
حسين مهرابي نژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت