عنوان :
سنتز نانوذرات اكسيد روي و نقره با استفاده از پليمر پرشاخه-خطي ((PCA-PEG-PCA و عصاره گياهي زنجبيل و بررسي خواص اپتيكي، فوتوكاتاليستي و سينتيكي آن¬ها
نويسنده اصلي :
حقاني ،محبوبه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
دو نمونه از نانوذرات يك بعدي اكسيد روي با طول و قطر¬هاي مختلف با روشي ساده سنتز شدند. يك نمونه از اين نانوذرات به روش همرسوبي در دماي اتاق بدون هيچ¬گونه تثبيت كننده يا سورفكتانت سنتز شد. در سنتز ديگر نمونه اكسيد روي از پليمر خطي- دندريك استفاده شد. پلي¬سيتريك¬اسيد پيوند به پلي¬اتيلن¬گليكول PCA-PEG-PCA)) نامزد خوبي براي استفاده به عنوان عامل پوششي و تثبيت كننده براي نانوساختار¬هاي اكسيد فلزي به دليل حلاليت در آب و زيست سازگاري مي¬باشد. نتايج نشان داد كه ميانگين طول و قطر نانوذرات به ترتيب 100 و 50 نانومتر براي خالص و 36 تا 40 نانومتر براي نانوساختار¬هاي پوشش داده شده با پليمر مي¬باشد. هر دو نانو مواد پوشش داده شده با پليمر و خالص به عنوان فوتوكاتاليست براي تخريب رنگ¬هاي متيلن آبي MB و متيل نارنجي MO مورد استفاده قرار گرفتند. در غلظت¬هاي پايين هر دو رنگ، استفاده از، نانوذرات پليمري محلول در آب اكسيد روي باعث افزايش اثر بخشي تخريب و ميزان حذف رنگ در مقايسه با موارد استفاده از نانوذرات خالص مي¬شود. همچنين سينتيك تخريب نانوذرات سنتز شده در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تخريب نانوذرات از سينتيك مرتبه اول پيروي مي¬كند. همچنين در آزمايشي ديگر نانوذرات اكسيد روي و نانوذرات نقره توسط عصاره گياه زنجبيل در دماهاي مختلف و نسبت¬هاي متفاوت سنتز شدند. و به دنبال آن اين نانوذرات براي انجام فعاليت فوتوكاتاليستي مورد استفاده قرار گرفته¬اند.
شماره ركورد :
143032
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
پريسا سالاري زاده
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
مرضيه محمدي -سيده هدي حكمت آرا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت