عنوان :
نتايجي در مورد ايده ال هاي اوليه مدرج و نيم اول مدرج
نويسنده اصلي :
اصغري قاسم آبادي ،اعظم
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
: فرض كنيد G يك گروه دلخواه با عضو هماني e ،R يك حلقه جابه جايي G-مدرج، I يك ايده آل مدرج از حلقه مدرج R و M يك R -مدول مدرج باشد. در اين پايان نامه ايده آل هاي اوليه ٢-جاذب مدرج، ٢-جاذب ضعيف مدرج، نيم اول مدرج، نيم اول ضعيف مدرج و اوليه ضعيف مدرج از R و زيرگروه هاي اوليه و اوليه ضعيف از Rg همچنين زير مدول هاي اوليه و اوليه ضعيف از Re-مدول Rg وزير مدول هاي 2-جاذب مدرج اول كلاسيك مدرج و ٢-جاذب كلاسيك مدرج از مدول هاي مدرج روي حلقه هاي جابه جايي مدرج را مطالعه مي كنيم. همچنين مثال ها و نتايج اساسي را در مورد اين نوع از ايده آل ها، زيرگروه ها و زيرمدول ها بررسي خواهيم كرد.
شماره ركورد :
143033
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
رشته تحصيلي :
رياضي
استاد راهنما :
مهديه ابراهيم پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت