عنوان :
بررسي واكنش 1و3-دي آمين هاي نوكلئوفيلي با اتيل برومو پيروات
نويسنده اصلي :
بشارت ،سهيلا
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اين پژوهش جهت سنتز مشتقات ايميدازول از واكنش بين مشتقات آنيلين، مشتقات بنزو نيتريل و اتيل‌برومو‌پيروات بررسي شده است. ابتدا مشتقات حدواسط بنزيميداميد با استفاده از مشتقات بنزونيتريل و مشتقات آنيلين در حضور آلومينيوم كلرايد سنتز شدند وسپس در حضور اتيل برومو پيروات مشتقات ايميدازول حاصل گرديد. محصولات واكنش بوسيله‌ي كروماتوگرافي صفحه‌اي و تبلور مجدد خالص‌سازي شدند و ساختار محصولات توسط تكنيك‌هاي طيف ‌سنجي مانند IR ،1H-NMR، 13C-NMRمورد شناسايي قرار گرفت.
شماره ركورد :
143043
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
رضا رنجبر كريمي
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
حسين مهرابي نژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت