نويسنده اصلي :
قاسمي مهام ،سهيلا
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
كشاورزي پايدار كه بر پايه كاربرد كود بيولوژيك با هدف حذف يا كاهش مصرف مواد شيميايي است، به عنوان يك راه حل ايده¬آل براي غلبه بر مسائل زيست¬محيطي مربوط به كودهاي شيميايي محسوب مي¬شود. همچنين با توجه به اهميت و نقش گياهان دارويي در صنايع مختلف، افزايش زيست¬توده آن بدون استفاده از مواد مضر، يكي از ضروريات توليد پايدار است. به همين منظور پژوهش حاضر براي تعيين بهترين روش استخراج عصاره سرخس آزولا به عنوان كود زيستي و بررسي تأثير محلول¬پاشي آن بر عملكرد و اسانس گياه دارويي بادرشبو در دانشكده كشاورزي دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان طراحي و اجرا شد. بهترين روش براي استخراج سرخس آزولا روش¬هاي استخراج مايكرويو (AE1) و اتانول (AE2) بود. به منظور بررسي عكس¬العمل جوانه¬زني بذر بادرشبو به عصاره¬ها، آزمايشي كاملاً تصادفي در 4 تكرار در آزمايشگاه تكنولوژي بذر انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل نوع عصاره (محلول¬هاي AE1 و AE2) و غلظت¬هاي هر عصاره (0، 2/0، 4/0، 8/0، 1، 2، 3، 4، 5 ،6، 7، 8 درصد از عصاره) به عنوان تيمارهاي آزمايش در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد بيشترين درصد جوانهزني در غلظت 1 درصد عصاره AE1 مشاهده شد. در بخش پيش آزمايش گلخانه آزمايش كاملاً تصادفي در 4 تكرار در نظر گرفته شد. فاكتورهاي آزمايش شامل نوع عصاره (محلول¬هاي AE1 و AE2) و غلظت عصاره (2/0، 4/0، 8/0، 1، 2، 3، 4، 5 ،6، 7، 8 درصد و آب مقطر (شاهد)) در نظر گرفته شدند. بالاترين درصد و عملكرد اسانس به ترتيب در تيمار 2/0 و 4/0 درصد عصاره AE1 مشاهده شد. در بخش آزمايش اصلي گلخانه، آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي انجام شد. فاكتورهاي آزمايش شامل عصارههاي AE1 و AE2 به همراه عصاره¬هاي غني¬سازي شده (AEE1 وAEE2 )، عصاره جلبك دريايي (SLF) و آب مقطر (C) به عنوان فاكتورهاي محلولپاشي و رژيم¬هاي مختلف آبياري (شاهد، تنش خشكي متوسط و تنش خشكي شديد) به عنوان فاكتور دوم در نظر قرار گرفتند. نتايج نشان داد بالاترين درصد و عملكرد اسانس به ترتيب در رژيم آبياري تنش خشكي شديد (38/0 درصد) و شاهد (15/0 درصد) به دست آمد و بر اثر محلولپاشي عصاره¬ها، بيشترين درصد اسانس در محلول¬پاشي SLFو AEE1 مشخص شد. همچنين در محيط مزرعه، آزمايش به صورت طرح كرت¬هاي خرد شده بر پايه بلوك¬هاي كامل تصادفي با سه تكرار در دو سال زراعي اجرا شد. آزمايش شامل محلولپاشي AE1 و AE2 به همراه عصاره¬هاي غنيسازي شده (AEE1 وAEE2 )، عصاره جلبك دريايي (SLF) و آب مقطر (C) و رژيم¬هاي مختلف آبياري (شاهد، تنش خشكي متوسط و شديد) در نظر قرار گرفتند. نتايج نشان داد بالاترين درصد اسانس در تنش خشكي شديد (37/0 درصد) و محلول¬پاشي SLF و AEE1 به ترتيب برابر 39/0 و 38/0 درصد بود. نتايج اين تحقيق بيانگر نقش اصلاحي محلول¬پاشي عصاره¬ها در بهبود رشد و كاهش اثرات تنش خشكي (بخصوص در تنش خشكي متوسط) در گياه بادرشبو بود
شماره ركورد :
143052
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
سيد احمد حسيني -روح اله صابري ريسه -رسول صحافي
رشته تحصيلي :
زراعت
استاد راهنما :
اصغر رحيمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت