عنوان :
بررسي تطبيقي نظريه شخصيت آدلر با ديدگاه قرآن و روايات اصول كافي
نويسنده اصلي :
اميري ،زهرا
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
روان¬شناسي شخصيت، از پايه¬هاي مهم و اساسي علم روان¬شناسي است كه بر بنياد نظريه¬هاي متعددي بنا شده است. از جمله اين نظريه¬ها، نظريۀ شخصيت آدلر است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تطبيقي نظريۀ شخصيت آدلر با ديدگاه قرآن و روايات اصول كافي است. روش پژوهش مورد نظر توصيفي- تطبيقي است و براي انجام اين پژوهش از روش كتابخانه¬اي استفاده شده است كه بعد از دسته¬بندي، اطلاعات مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. مهم¬ترين مسئلۀ اين پژوهش، توصيف نظريۀ شخصيت آدلر است و اين كه كدام¬¬ يك از مفاهيم نظريۀ شخصيت آدلر از قرآن و روايات اصول كافي گرفته شده است. با توجه به بررسي¬هاي انجام شده، مشخص شد كه نظريۀ شخصيت آدلر بر مفاهيمي چون هدف¬هاي تخيلي، تفوق و برتري، احساس حقارت، علاقۀ اجتماعي، سبك زندگي و خودخلاق دلالت مي‌كند. از مفاهيمي كه در نظريۀ شخصيت آدلر بيان شد، به طور يقين براي مفاهيم تفوق و برتري، احساس حقارت، علاقۀ اجتماعي و سبك زندگي مي¬توان در قرآن با توجه به آنچه در نظريۀ شخصيت آدلر گفته شده است، معادل¬هايي يافت. در بررسي‌هايي كه صورت گرفت براي مفهوم هدف¬هاي تخيلي، معادلي در قرآن يافت نشده است. در اصول كافي نيز تنها براي مفاهيمي چون تفوق و برتري، احساس حقارت، علاقۀ اجتماعي مطابق با آنچه در نظريۀ شخصيت آدلر بيان شده است، مي¬توان مصداق¬ها و معادل¬هايي يافت.
شماره ركورد :
143055
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
سميه حدادرنجبر-احمد قرائي سلطان آبادي
رشته تحصيلي :
علوم قرآن وحديث
استاد راهنما :
محمد نجفي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت