عنوان :
بررسي واكنش سه جزئي آمين¬ها، گلي اكسال¬ها و آميدين¬ها
نويسنده اصلي :
ميداني ،اعظم
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پرژوهش سنتز مشتقات ايميدازول از واكنش سه جزئي بين آمين‌ها، گلي اكسال¬ها آميدين‌ها طي دو مرحله در حلال تولوئن بررسي شده است. در مرحله اول برخي از مشتقات آميدين از واكنش بين فنيل سيانيدها و آمين‌ها در حضور كاتاليزور AlCl3، و برخي از مشتقات گلي‌اكسال از واكنش سلنيم دي¬اكسيد و استوفنون¬ها سنتز شده و خالص گرديده‌اند.‌ سپس با استفاده از آميدين‌ها، گلي‌اكسال¬ها و آمين‌ها در حلال تولوئن در شرايط رفلاكس و در حضور كاتاليزور دي¬سديم هيدروژن فسفات و سپس در دماي محيط، مشتقات ايميدازول سنتز شده‌اند و در ادامه پس از خالص سازي اين تركيبات به وسيله شست¬و¬شو با حلال تولوئن، محصولات با بازده خوب حاصل شد و ساختار آن‌ها توسط تكنيك‌هاي طيف¬سنجي 1H-NMR، 13C-NMR و IR مورد شناسايي قرار گرفت.
شماره ركورد :
143064
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
رضا رنجبر كريمي
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
حسين مهرابي نژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت