عنوان :
ترجمه و نقد استراتژيك نمايش نامه «مصرع كلئوپاترا» اثر احمد شوقي
نويسنده اصلي :
شمسي،حسين
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
استراتژي اصطلاحي است كه از گذشته به¬شيوه¬هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ولي به¬شيوۀ امروزي آن به مثابه روشي كه كشورها در زمينه¬هاي مختلف اقتصادي، نظامي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و غيره در قبال يكديگر به¬كار مي¬گيرند، پس از جنگ جهاني دوم به¬كارگرفته شده است. يكي از كاربردهاي استراتژي در حوزه فرهنگ، تبلور اين مولفه در قالب رمان و نمايش-نامه است كه نمايشنامه «مصرع كلئوپاترا» اثر احمد شوقي نمونه مناسبي براي بررسي در اين زمينه است. اين نمايشنامه در حقيقت برگرفته از اسطوره¬اي يوناني است كه توسط اديباني چون شكسپير تحت عنوان « آنتوني و كلئوپاترا» و نيز احمد شوقي اديب مصري تحت عنوان« مصرع كلئوپاترا» بازتوليد شده است. احمد شوقي در اين نمايشنامه تلاش مي¬كند با به نظم كشيدن دوباره اين اسطوره، به¬مثابه يك وطن¬پرست از تصميمات و اقدامات كلئوپاترا در مقام ملكه مصر دفاع كند ولي از اهداف و مولفه¬هاي استراتژيك پنهان در پسِ اين اسطوره غفلت ورزيده است. يكي از مولفه¬ها اين است كه كلئوپاترا زن است و زن در فرهنگ يوناني نماد سرزمين و عقيده است و اشغال قلوب زنان توسط بيگانه و همراهي آنان با فرهنگ مهاجم، به اين معنا است كه فرهنگ و سرزمين خودي براي پذيرش فرهنگ استعماري آغوش گشوده است. نويسنده ضمن ترجمه نمايش¬نامه «مصرع كلئوپاترا»- كه براي اولين¬بار انجام مي¬گيرد- تلاش مي¬كند تا اهداف استراتژيك و استعماري پوشيده در اين اسطوره را در محك نقد و بررسي قرار دهد. نتايج برآمده از پژوهش حاكي از آن است كه يكي از زمينه¬هاي بسط و گسترش هژموني و سيطره غرب بر شرق، زبان و بازي¬هاي زباني است كه غرب طي اين فرآيند مي¬كوشد تا به بازتعريف خود بپردازد. طبق اين تعريف قسمت مغرب زمين بايد برتر و نشانگر راه پيشرفت اجتماعي تلقي شود. به عكس، شرق بايد فرودست و به لحاظ اجتماعي عقب¬مانده و عاجز از پيشرفت و غالبا فردي به¬لحاظ نژادي ابتدايي و در پيوند با خصايص كليشه¬اي زنانه مانند انفعال، تزلزل، كودك¬وارگي و زينتي¬بودن تصور شود. اين همان گفتماني است كه دكتر ادوارد سعيد نيز از آن با مفهوم «شرق¬شناسي» ياد مي¬كند كه عبارت است از انديشيدن به سرزمين ديگري كه متعلق به تو نيست و اسكان در آن و كنترل آن سرزمين دور كه ديگران در آن زندگي مي¬كنند و متعلق به ديگران است.
شماره ركورد :
143066
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
محمد جعفر اصغري
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات عربي
استاد راهنما :
رضا محمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت